Các ngành học giúp gia hạn visa 485 thêm 2 năm
Các ngành học giúp gia hạn visa 485 thêm 2 năm

Các ngành học giúp gia hạn visa 485 thêm 2 năm

Các ngành học sau giúp gia hạn visa 485 thêm 2 năm. Thông thường, một đương đơn apply visa hậu tốt nghiệp 485 chỉ có 18 được ở lại làm việc tại Úc. Nhiêu đó thời gian rất hạn chế để quý vị tìm sponsor ở lại Úc chuyển đổi sang visa tay nghề. Tuy nhiên, từ tháng 10/2023, nếu quý vị nào học một trong những ngành trực thuộc các trường đại học được liệt kê dưới đây sẽ được tự động cộng thêm 2 năm vào thời hạn visa 485.

Các khóa học CRICOS đủ điều kiện gia hạn visa 485 thêm 2 năm

Đây là danh sách tất cả các khóa học đủ điều kiện để áp dụng gia hạn visa 485 thêm 2 năm. Nếu khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ nằm trong danh sách này thì nó đủ điều kiện. Nếu khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ không có trong danh sách này thì nó không đủ điều kiện. Tất cả bằng tiến sĩ đều đủ điều kiện.

Mã khóa học CRICOS

Tên khóa học

Cấp độ khóa học Mã trường thuộc CRICOS Tên trường tương ứng
Kỹ thuật
111660G Cử nhân Quản lý dự án xây dựng Bằng cử nhân 00197D Công nhận Công ty TNHH Giáo dục
084789G Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
088051F Cử nhân Khoa học Y sinh/Cử nhân Y tế Công cộng Ứng dụng Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
088052E Cử nhân Khoa học Y sinh/Cử nhân Quản trị Kinh doanh Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
096799F Cử nhân thể thao thành tích cao Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
036660M Cử nhân Công nghệ sinh học Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc
036662J Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc

000335K

Cử nhân Khoa học (Phòng thí nghiệm + Không thuộc phòng thí nghiệm) Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc
077943E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc
108316E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) về Kỹ thuật phần mềm Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc
060542F Cử nhân Danh dự Kỹ thuật (Nghiên cứu và Phát triển) Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc
065138M Cử nhân Khoa học (Nâng cao) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc
079094C Bằng kép linh hoạt – Kỹ thuật và Máy tính nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc

082288M

Thạc sĩ Khoa học Trái đất (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
099247C Bậc thầy về học máy và thị giác máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
096439G Thạc sĩ khoa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
096440D Thạc sĩ Khoa học (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
0101477 Thạc sĩ Khoa học (Nâng cao) về Thiên văn học và Vật lý thiên văn Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
099251G Thạc sĩ Khoa học (Nâng cao) về Khoa học Hạt nhân Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
099249A Thạc sĩ Khoa học (Nâng cao) về Đo lường và Thiết bị Chính xác Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc

099253E

Thạc sĩ Khoa học (Nâng cao) về Công nghệ Lượng tử Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
0101482 Thạc sĩ Khoa học (Nâng cao) về Vật lý lý thuyết Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
0101476 Thạc sĩ Khoa học về Thiên văn học và Vật lý thiên văn Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
0101480 Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Trái đất Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
099254D Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Hạt nhân Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
099248B Thạc sĩ Khoa học về Thiết bị và Đo lường Chính xác Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
099252F Thạc sĩ Khoa học về Công nghệ Lượng tử Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
0101481 Thạc sĩ Khoa học Vật lý lý thuyết Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc

048403G

Thạc sĩ Triết học (Trường Nghiên cứu Y khoa John Curtin) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00120C Đại học Quốc gia Úc
048398K Thạc sĩ Triết học (Trường Nghiên cứu Khoa học Trái đất) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00120C Đại học Quốc gia Úc
048387B Thạc sĩ Triết học, Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00120C Đại học Quốc gia Úc
048380J Tiến sĩ Triết học (Trường Nghiên cứu Y khoa John Curtin) Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
048378C Tiến sĩ Triết học (Trường Nghiên cứu Thiên văn học và Vật lý thiên văn) Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
048375F Tiến sĩ Triết học (Trường Nghiên cứu Khoa học Trái đất) Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
094626K Tiến sĩ Triết học, Trung tâm Nhận thức Công chúng về Khoa học Quốc gia Australia Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
048353A Tiến sĩ Triết học, Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
063085B Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00017B Đại học Bond
078183K Cử nhân Quản lý xây dựng và Khảo sát khối lượng Bằng cử nhân 00017B Đại học Bond

071289A

Thạc sĩ Thực hành Xây dựng (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00017B Đại học Bond
086028K Thạc sĩ Thực hành Xây dựng/Thạc sĩ Quản lý Dự án Bằng thạc sĩ (khóa học) 00017B Đại học Bond
073729K Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu (Khoa học Sức khỏe) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00017B Đại học Bond
075085C Cử nhân sức khỏe đồng minh Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
105502E Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
072157E Cử nhân Khoa học Y tế (Chuyên ngành) Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
083583G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00219C Đại học Trung tâm Queensland
083587C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Chứng chỉ Thực hành Chuyên nghiệp (Kỹ thuật Co-Op) Bằng cử nhân danh dự 00219C Đại học Trung tâm Queensland
0101470 Thạc sĩ quản lý xây dựng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
088196M Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
0100975 Thạc sĩ nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
0100976 Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00219C Đại học Trung tâm Queensland
109437K Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
077772G Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101375 Cử nhân khoa học phòng thí nghiệm y tế Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
085155M Cử nhân danh dự kỹ thuật Bằng cử nhân danh dự 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)

110435B

Cử nhân Danh dự Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế Bằng cử nhân danh dự 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101376 Cử nhân Danh dự Kỹ thuật Phần mềm Bằng cử nhân danh dự 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
080421E Cử nhân Khoa học Kỹ thuật/Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
068567K Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
107552A Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101693 Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101690 Thạc sĩ Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
029251J Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
007607A Tiến sĩ Triết học (Khoa học dựa trên phòng thí nghiệm) Bằng tiến sĩ 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
108986M Cử nhân Địa chất ứng dụng Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
010548C Cử nhân Khoa học ứng dụng (Quản lý xây dựng) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
050568A Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Xây dựng và Dân dụng) (Danh dự), Cử nhân Khoa học (Khai thác mỏ) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
066675M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự), Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
095950A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự), Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
108988J Cử nhân khoa học đa ngành Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
003875B Cử nhân Khoa học (Địa chất ứng dụng) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
064464E Cử nhân Khoa học (Y học trong phòng thí nghiệm) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin

088215B

Cử nhân Khoa học (Khoa học Bức xạ Y tế) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
041280C Cử nhân Công nghệ (Hệ thống Máy tính và Mạng) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
102589F Cử nhân Công nghệ (Hệ thống Máy tính và Mạng), Cử nhân Công nghệ Thông tin Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
095949E Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00301J Đại học Curtin
072467B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00301J Đại học Curtin
108524H Thạc sĩ khoa học địa chất Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
0100657 Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
098138E Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
064466C Thạc sĩ Khoa học (Khoa học và Công nghệ Thực phẩm) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
050596G Thạc sĩ Khoa học (Kinh tế Khoáng sản và Năng lượng), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
061497J Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin

061499G

Thạc sĩ Triết học (Doanh nghiệp bền vững) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin
061500G Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật điện và máy tính) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin
061514B Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật khai thác mỏ và luyện kim) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin
061517K Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật Dầu khí) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin
061518J Thạc sĩ Triết học (Vật lý) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin
043957B Tiến sĩ Triết học – Khoa học Bức xạ Y học Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043949B Tiến sĩ Triết học (Địa chất ứng dụng) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043951G Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật hóa học) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043952G Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Xây dựng) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin

043990A

Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật điện và máy tính) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043954E Tiến sĩ Triết học (Thám hiểm Địa vật lý) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043956C Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Cơ khí) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
044005J Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật khai thác mỏ và luyện kim) Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
006095F Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Dầu khí) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043950J Tiến sĩ Triết học (Vật lý) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
085868M Cử nhân nghệ thuật/Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
073106G Cử nhân khoa học pháp y Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
075455D Cử nhân Khoa học Pháp y/Cử nhân Tội phạm học Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
083996G Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
079998G Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00113B Đại học Deakin (Deakin)
080117B Cử nhân Quản lý Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00113B Đại học Deakin (Deakin)
080118A Cử nhân Thiết kế (Kiến trúc) / Cử nhân Quản lý Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00113B Đại học Deakin (Deakin)
079997G Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00113B Đại học Deakin (Deakin)
095002A Cử nhân Kỹ thuật Môi trường (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00113B Đại học Deakin (Deakin)
079996J Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00113B Đại học Deakin (Deakin)
092212D Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00113B Đại học Deakin (Deakin)
089567C Cử nhân Khoa học/Thạc sĩ Giảng dạy (Trung học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)

096753J

Thạc sĩ Công nghệ sinh học và Tin sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
079321G Thạc sĩ quản lý xây dựng (chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
0101804 Thạc sĩ quản lý hệ thống năng lượng (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
099292J Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
052600A Thạc sĩ Kỹ thuật (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
0101803 Thạc sĩ Kỹ thuật và Quản lý Cơ sở Hạ tầng (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
025405F Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
006253G Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
070447M Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
077134E Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
075156D Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
059125M Cử nhân Khoa học (Khoa học y sinh) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
083190B Cử nhân Công nghệ (Kỹ thuật) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
083336M Cử nhân danh dự Kỹ thuật (Hóa học) Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083181C Cử nhân danh dự Kỹ thuật (dân sự và môi trường) Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083180D Cử nhân danh dự Kỹ thuật (dân sự) Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083401G Cử nhân danh dự Kỹ thuật (Hệ thống máy tính) Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083191A Cử nhân Kỹ thuật (Hệ thống Máy tính) Danh dự/Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
092816J Cử nhân Kỹ thuật (Điện và Năng lượng tái tạo) Danh dự Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan

083337K

Cử nhân danh dự Kỹ thuật (Điện) Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083185K Cử nhân Kỹ thuật (Điện tử và Truyền thông) Danh dự Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083338J Cử nhân Kỹ thuật (Điều khiển Thiết bị và Tự động hóa) Danh dự Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083184M Cử nhân danh dự Kỹ thuật (Cơ khí) Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083183A Cử nhân danh dự Kỹ thuật (Cơ điện tử) Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
083197F Cử nhân Kỹ thuật (Cơ điện tử) Danh dự/Cử nhân Công nghệ (Ô tô thể thao) Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
091871K Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Dầu khí) Danh dự Bằng cử nhân danh dự 00279B Đại học Edith Cowan
067370J Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
108005J Thạc sĩ công nghệ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
094280J Thạc sĩ khoa học kỹ thuật Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00279B Đại học Edith Cowan
097271G Thạc sĩ Khoa học Y tế và Sức khỏe theo Nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00279B Đại học Edith Cowan
095812M Cử nhân Khoa học (Kỹ thuật Xây dựng và Kết cấu) Bằng cử nhân 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd
095813K Cử nhân Khoa học (Kỹ thuật điện) Bằng cử nhân 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd

095814J

Cử nhân Khoa học (Kỹ thuật tự động hóa công nghiệp) Bằng cử nhân 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd
095815G Cử nhân Khoa học (Kỹ thuật Cơ khí) Bằng cử nhân 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd
0100461 Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân dụng: Kết cấu) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd
0100462 Thạc sĩ Kỹ thuật (Hệ thống điện) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd
094185G Thạc sĩ Kỹ thuật (Tự động hóa công nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd
0100463 Thạc sĩ Kỹ thuật (Cơ khí) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd
102709C Tiến sĩ Kỹ thuật Bằng tiến sĩ 03567C Viện Kỹ thuật Công nghệ Pty Ltd
088142C Cử nhân Công nghệ sinh học Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
088140E Cử nhân Khoa học Môi trường và Bảo tồn Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
088136A Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
088139J Cử nhân khoa học địa chất Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
062141G Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
088138K Cử nhân Khoa học Thú y và Động vật hoang dã Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
085617G Cử nhân Kỹ thuật (Dân sự) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00103D Đại học Liên bang Úc
0100639 Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện và Thông tin) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00103D Đại học Liên bang Úc
085618G Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00103D Đại học Liên bang Úc
085619F Cử nhân Kỹ thuật (Khai thác) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00103D Đại học Liên bang Úc
0100640 Thạc sĩ quản lý dự án kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
079924C Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
079927M Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật (Kỹ thuật Cơ khí) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
079928K Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật (Kỹ thuật Khai thác mỏ) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
0100637 Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật (Hệ thống năng lượng điện và năng lượng tái tạo) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
023234C Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00103D Đại học Liên bang Úc
063691B Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
028940C Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
107262M Cử nhân Khoa học Y tế (Y học trong Phòng thí nghiệm) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders

074770A

Cử nhân Khoa học (Hành vi động vật) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
074771M Cử nhân Khoa học (Công nghệ sinh học) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
098228C Cử nhân Khoa học (Cổ sinh vật học) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
083439D Cử nhân Kỹ thuật (Y sinh) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
083441K Cử nhân Kỹ thuật (Dân sự) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
102680M Cử nhân Kỹ thuật (Điện và Điện tử) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
102907H Cử nhân Kỹ thuật (Môi trường) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
083446E Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
083445F Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự), Thạc sĩ Kỹ thuật (Y sinh) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
083449B Cử nhân Kỹ thuật (Robot) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
074772K Cử nhân Khoa học (Danh dự) (Hành vi động vật) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
074775G Cử nhân Khoa học (Danh dự) (Công nghệ sinh học) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
083440M Cử nhân Kỹ thuật (Y sinh) (Honours), Thạc sĩ Kỹ thuật (Y sinh) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
043767G Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
055942K Thạc sĩ Kỹ thuật (Y sinh) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
091861A Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân dụng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
103305D Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện và Điện tử) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
0101527 Thạc sĩ Kỹ thuật (Cơ khí) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
103246K Thạc sĩ quản lý kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
094010J Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật (Chuyên ngành) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
057870E Thạc sĩ công nghệ nano Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
083454E Thạc sĩ khoa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
047377A Thạc sĩ Khoa học (Thủy văn nước ngầm) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
079419J Thạc sĩ Khoa học (Quản lý tài nguyên nước) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
010609F Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00114A Đại học Flinders
106283C Thạc sĩ Khoa học (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00114A Đại học Flinders
011338E Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
106271G Tiến sĩ Triết học (Khoa học) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
002535G Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
084181F Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật về Kỹ thuật Điện tử và Máy tính Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
049312B Cử nhân khoa học pháp y Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
081670B Cử nhân Thiết kế Công nghiệp Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
058449K Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
087743G Cử nhân Dược lý và Độc chất học Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
098031E Cử nhân Khoa học/Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
091249K Cử nhân Khoa học/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
068415D Cử nhân Quy hoạch Đô thị và Môi trường/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
097097F Cử nhân Quản lý Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
090583D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
083733J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) về Kỹ thuật Môi trường Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
094398F Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Hàng không Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
091201D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
0101650 Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Dữ liệu Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
091200E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
091203B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
099123D Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
088911M Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng nâng cao Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
086345G Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng/Thạc sĩ Quản lý Dự án Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
084180G Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử và Máy tính/Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử và Năng lượng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
084028D Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử và Máy tính/Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử và Thể thao Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
088912K Thạc sĩ quản lý dự án kỹ thuật nâng cao Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
083659C Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường và Kiểm soát Ô nhiễm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
097689D Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
085930K Thạc sĩ khoa học Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00233E Đại học Griffith
088410K Cử nhân khảo sát xây dựng Bằng cử nhân 00012G Viện Holmesglen
092515M Cử nhân Khoa học nâng cao Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
013347K Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
062452C Cử nhân Địa chất Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
076290A Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
085458G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00117J Đại học James Cook
085411M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) – Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân danh dự 00117J Đại học James Cook
085380B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) – Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00117J Đại học James Cook
094675A Cử nhân Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00117J Đại học James Cook
098486G Thạc sĩ Kỹ thuật (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
096262F Thạc sĩ khoa học y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
095865J Thạc sĩ Khoa học (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
081370C Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật và Công nghệ liên quan) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00117J Đại học James Cook
081388D Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật và Công nghệ liên quan) Bằng tiến sĩ 00117J Đại học James Cook
103892B Cử nhân Quản lý Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 02838D Công ty TNHH Kontea
062549E Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
078469G Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
095713C Cử nhân Danh dự Kỹ thuật (Công nghiệp) Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0101683 Thạc sĩ quản lý xây dựng và kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
076268K Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
104735G Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
096311B Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân dụng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
055088K Thạc sĩ Kỹ thuật (theo nghiên cứu) Hệ thống máy tính, Y sinh Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
087679M Cử nhân khoa học lâm sàng Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
047326A Cử nhân Kỹ thuật Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
020161F Cử nhân khoa học y tế Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
001365G Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
087876F Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
087878D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) với bằng Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân danh dự 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
087879C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) với bằng Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
084698K Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099163G Thạc sĩ Kỹ thuật Kỹ thuật Điện tử Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099164F Thạc sĩ Kỹ thuật về Kỹ thuật Môi trường và An toàn Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099166D Thạc sĩ Kỹ thuật về Kỹ thuật Mạng và Viễn thông Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099168B Thạc sĩ quản lý kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
076145K Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật (Viễn thông) Bằng cử nhân 01545C Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
076147G Thạc sĩ Kỹ thuật (Viễn thông) Bằng thạc sĩ (khóa học) 01545C Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
080057J Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật (Dân dụng) Bằng cử nhân 00724G Đại học Bách khoa Melbourne
028805K Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
082580G Cử nhân Khoa học và Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
001722B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
075586D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Thiết kế Kiến trúc Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
037828F Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
056482C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Khoa học Y sinh Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
092250J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
085489M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Thiết kế Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
092251G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
058485F Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Khoa học Dược phẩm Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
017107E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
080584G Cử nhân Luật (Danh dự) và Cử nhân Khoa học Y sinh Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
080590K Cử nhân Luật (Danh dự) và Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
109147J Bác sĩ chuyên khoa Nhi Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
088686D Thạc sĩ Kỹ thuật tiên tiến Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
095646J Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
099361A Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm và Kinh doanh Nông nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
0101963 Bậc thầy về công nghệ xanh và bền vững Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
109386E Thạc sĩ Hóa học Xanh và Công nghệ bền vững Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
102717C Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
0100565 Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
041059G Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00008C Đại học Monash (Monash)
096916F Tiến sĩ Triết học ( Monash-Bath) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
097770M Tiến sĩ Triết học (Bath – Monash) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
0101618 Tiến sĩ Triết học (Bayreuth – Monash) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
041044D Tiến sĩ Triết học (Khoa Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
071484J Tiến sĩ Triết học (IITB-Monash) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
078903E Tiến sĩ Triết học (Giải thưởng chung với Đại học Warwick) (Quốc tế) (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
078757K Tiến sĩ Triết học (Giải thưởng chung với Đại học Warwick)( Quốc tế)(Khoa học) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
079177M Tiến sĩ Triết học (Monash – Warwick) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
095520A Tiến sĩ Triết học (Monash-IITB) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
084617E Tiến sĩ Triết học (Đại học Đông Nam – Monash) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
096885G Cử nhân Tội phạm học/Cử nhân Khoa học về Sinh học Pháp y và Độc chất học Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
110889E Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
0101673 Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
0101823 Cử nhân Y học Phòng thí nghiệm Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
0101675 Cử nhân Khoa học (Khoa học Y tế, Phân tử & Pháp y) Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
088500G Cử nhân Khoa học/Cử nhân Y học Phòng thí nghiệm Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
030196A Cử nhân danh dự kỹ thuật Bằng cử nhân danh dự 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
110888F Cử nhân danh dự kỹ thuật Bằng cử nhân danh dự 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
027663E Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
108655H Thạc sĩ Thực hành Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
099647J Thạc sĩ Khoa học Pháp y (Thực hành và Nghiên cứu Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
094590F Thạc sĩ năng lượng tái tạo và bền vững Bằng thạc sĩ (khóa học) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
027664D Thạc sĩ Triết học – Cấp độ 2 Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
027652G Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật Bằng tiến sĩ 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
052768K Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
096584K Cử nhân Truyền thông/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
056529D Cử nhân Kỹ thuật Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
096574A Cử nhân Thiết kế (Kiến trúc) / Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
096569J Cử nhân Thiết kế/Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
084921G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
084923F Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân danh dự 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
084924E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) / Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
111160E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Thạc sĩ Robot và Trí tuệ nhân tạo Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
096754G Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
110985E Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
103213H Cử nhân Khoa học Y sinh (Y học trong Phòng thí nghiệm) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
074926G Cử nhân Khoa học Y sinh (Y học trong Phòng thí nghiệm) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110979C Cử nhân Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110982H Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
056416B Cử nhân Khoa học (Công nghệ sinh học) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
048768M Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
076963J Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm)/Cử nhân Kinh doanh (Quản lý) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
060826E Cử nhân Khoa học (Công nghệ nano)/Cử nhân Khoa học (Khoa học ứng dụng) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
074351J Cử nhân Khoa học (Vật lý) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110983G Cử nhân khoa học vũ trụ Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
0100712 Cử nhân khoa học vũ trụ Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
083946G Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Quản lý Xây dựng) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079597B Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật y sinh) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110990H Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật y sinh) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079626B Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật hóa học) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110997A Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật hóa học) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079628M Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Hóa học) (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh (Quản lý) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
093315M Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Hóa học) (Danh dự) / Cử nhân Khoa học Dược phẩm Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079781B Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Hóa học) (Danh dự) / Cử nhân Khoa học (Công nghệ sinh học) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079625C Cử nhân Kỹ thuật (Dân dụng và Cơ sở hạ tầng) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110995C Cử nhân Kỹ thuật (Dân dụng và Cơ sở hạ tầng) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079629K Cử nhân Kỹ thuật (Dân dụng và Cơ sở hạ tầng) (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh (Quản lý) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079618B Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Máy tính và Mạng) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079622F Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Máy tính và Mạng) (Danh dự) / Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110988B Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Máy tính và Mạng) (Danh dự) / Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079620G Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện và Điện tử) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079598A Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110993E Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
108624D Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật hệ thống điện tử và máy tính) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110992F Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật hệ thống điện tử và máy tính) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079627A Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Môi trường) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110998M Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Môi trường) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
0100714 Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079773B Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Cơ khí) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110991G Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Cơ khí) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079782A Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Cơ khí) (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh (Quản lý) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079785J Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Cơ khí) (Danh dự) / Cử nhân Thiết kế Công nghiệp (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079775M Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật hệ thống bền vững) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079784K Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật hệ thống bền vững) (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh (Quản lý) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079789E Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật hệ thống bền vững) (Danh dự) / Cử nhân Thiết kế Công nghiệp (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
093023A Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Viễn thông) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110987C Cử nhân Y học Phòng thí nghiệm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
097607M Cử nhân Khoa học (Học giả Trưởng khoa, Công nghệ sinh học) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
045512D Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
088786M Thạc sĩ Kỹ thuật (Hàng không vũ trụ) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
087986M Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
072752G Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện và Điện tử) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079937J Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật điện) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079804M Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật điện tử) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
087983C Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Môi trường) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079801C Thạc sĩ Kỹ thuật (Quản lý) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
087987K Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật cơ khí) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079934A Thạc sĩ Kỹ thuật (Năng lượng bền vững) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079936K Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật viễn thông và mạng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
094062G Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
080227G Thạc sĩ Vật lý y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079830J Thạc sĩ Khoa học Ứng dụng (Môi trường Xây dựng) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079819D Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật hóa học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne

079820M

Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079696K Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện & Điện tử) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079821K Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Môi trường) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079834E Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Cơ khí & Sản xuất) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079681F Thạc sĩ Khoa học (Vật lý ứng dụng) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079680G Tiến sĩ Triết học (Vật lý ứng dụng) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079829B Tiến sĩ Triết học (Môi trường Xây dựng) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079816G Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật hóa học) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079817F Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079720D Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Điện & Điện tử) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079818E Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Môi trường) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079685B Tiến sĩ Triết học (Khoa học Thực phẩm) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079833F Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Cơ khí & Sản xuất) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110528H Tiến sĩ (Kỹ thuật y sinh) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110532A Tiến sĩ (Khoa học y tế) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
0102161 Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
104730A Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
0102158 Cử nhân Hệ thống Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
094098G Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
0101720 Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
095715A Thạc sĩ Khoa học (Kỹ thuật) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
077598F Tiến sĩ Triết học ( Khoa học địa lý ) Bằng tiến sĩ 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
080214A Cử nhân nghệ thuật/Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
063365E Cử nhân Hàng không Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
106699A Cử nhân quản lý xây dựng kỹ thuật số Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
088399M Cử nhân trò chơi và tương tác Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
095611J Cử nhân Trò chơi và Tương tác/Cử nhân Hoạt hình Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
088393F Cử nhân Trò chơi và Tương tác/Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
095882G Cử nhân Khoa học (Chuyên nghiệp) Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
085305B Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Công nghiệp) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
107337H Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
088405G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
095879C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Chuyên nghiệp) Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
107338G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Chuyên nghiệp) Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
092508K Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) / Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
092167D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne

107339F

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
092168C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
107340B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
107341A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
107342M Cử nhân Luật/Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
088131F Thạc sĩ quản lý xây dựng và cơ sở hạ tầng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
107395J Thạc sĩ Thực hành Kỹ thuật/Thạc sĩ Thực hành Quản lý Xây dựng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
097335G Thạc sĩ khoa học kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
085866B Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
055216G Thạc sĩ Khoa học Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
046754M Thạc sĩ Kỹ thuật (theo nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
0100937 Cử nhân phân tích dữ liệu ứng dụng Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0101636 Cử nhân quản lý xây dựng Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
068797G Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
023455A Cử nhân Khoa học (Khoa học y sinh) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
064433A Cử nhân Khoa học (Khoa học địa chất khoáng sản) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
043660G Cử nhân Khoa học (Khoa học vũ trụ & Vật lý thiên văn) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
068885G Cử nhân Nghề trồng nho và rượu vang Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
088345C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) – Đầu vào linh hoạt Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097231E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Kiến trúc và Kết cấu) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082074C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Hóa học) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082079J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Hóa học) và Cử nhân Công nghệ sinh học Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082076A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Hóa học) và Cử nhân Tài chính Ngân hàng Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082078K Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Hóa học) và Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082085M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Dân dụng và Kết cấu) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097237K Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Dân sự) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097239G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Dân sự) và Cử nhân Tài chính Ngân hàng Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082096G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Điện và Điện tử) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082098F Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Điện và Điện tử) cùng với Cử nhân Tài chính Ngân hàng Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)

082192G

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Cơ khí) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082108J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Cơ khí) và Cử nhân Tài chính Ngân hàng Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082109G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Cơ khí) và Cử nhân Khoa học Toán học và Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082110D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Cơ khí) và Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082114M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Khai thác mỏ) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082117G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Dầu khí) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082077M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Hóa học) và Cử nhân Khoa học Toán học và Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097240D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Dân sự) với Cử nhân Khoa học Toán học và Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082099E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự ) ( Điện và Điện tử) cùng với Cử nhân Khoa học Toán học và Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097232D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự ) ( Giải pháp Môi trường và Khí hậu) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097234B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự ) ( Giải pháp Môi trường và Khí hậu) cùng với Cử nhân Tài chính Ngân hàng Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097229K Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Dầu khí) với chuyên ngành Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
103527A Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0100757 Cử nhân Khoa học (Nâng cao) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
047800B Cử nhân Khoa học (Vật lý tính toán hiệu năng cao) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0101345 Thạc sĩ Kỹ thuật Dược phẩm Sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
096832K Thạc sĩ quản lý xây dựng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
071200D Thạc sĩ Kỹ thuật (Hóa học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
071202B Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân dụng & Kết cấu) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
071201C Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân dụng và Môi trường) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)

071203A

Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
071204M Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện tử) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
071205K Thạc sĩ Kỹ thuật (Cơ khí) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
071207G Thạc sĩ Kỹ thuật (Khai thác) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
109091J Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
109094F Thạc sĩ Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Toàn cầu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
099708A Thạc sĩ Kỹ thuật Vật liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0101506 Thạc sĩ Vật lý bức xạ y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0101358 Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Dầu khí Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072067G Thạc sĩ Triết học (Khoa học lâm sàng) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072064K Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072070A Thạc sĩ Triết học (Khoa học Y tế) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
001409M Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
089660F Thạc sĩ Kỹ thuật Kiến trúc Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
105512C Thạc sĩ Kiến trúc/Thạc sĩ Quản lý Xây dựng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106103A Thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )

079405D

Thạc sĩ khoa học y sinh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106104M Thạc sĩ Kỹ thuật hóa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106105K Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106786B Thạc sĩ khoa học khí hậu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
061198J Thạc sĩ quản lý xây dựng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
105517J Thạc sĩ quản lý xây dựng/Thạc sĩ tài sản Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
108720D Thạc sĩ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106106J Thạc sĩ Kỹ thuật Điện Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
069275C Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106107H Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
083118K Thạc sĩ đổi mới thực phẩm và bao bì Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
089358A Thạc sĩ khoa học địa chất Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
102808M Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106108G Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106109F Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ điện tử Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )

061195A

Thạc sĩ tài sản Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
094596M Thạc sĩ Khoa học (Khoa học Trái đất) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
094600J Thạc sĩ Khoa học (Vật lý) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106110B Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
106111A Thạc sĩ Kỹ thuật không gian Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
061966G Thạc sĩ Triết học – Khoa học Nông nghiệp Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
061951C Thạc sĩ Triết học – Kỹ thuật và CNTT Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
056957F Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật và CNTT Bằng tiến sĩ 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
088764F Cử nhân Quản lý Xây dựng và Bất động sản Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
028047K Cử nhân Kỹ thuật – Kỹ thuật Môi trường/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
042705G Cử nhân Kỹ thuật (Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật Tất cả các chuyên ngành) Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
067602J Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
080468A Cử nhân quản lý môi trường Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
081121J Cử nhân Quản lý Môi trường/Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
030459E Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
015787C Cử nhân Khoa học/Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
075263A Cử nhân Khoa học/Cử nhân Giáo dục Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088871C Cử nhân Công nghệ sinh học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
056835E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
059439D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) về Kỹ thuật Xây dựng với Kiến trúc Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088873A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)

089471M

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu/Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
074891C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
053195A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085916G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
087947G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
074890D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Luật Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
008727G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088839C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khảo sát Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001881J Cử nhân Khoa học Thực phẩm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088864B Cử nhân Khoa học (Toán nâng cao) (Danh dự)/Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)

088840K

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu/Thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085911B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088841J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật Điện) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
102395E Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng/Tài sản và phát triển Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
067604G Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
084282A Thạc sĩ khoa học kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
108472D Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật/Thạc sĩ Thương mại Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
084283M Thạc sĩ khoa học thực phẩm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085912A Thạc sĩ công nghệ vật liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
110655A Thạc sĩ Khoa học (Mở rộng) – Khoa học Dữ liệu Y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085778B Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật điện) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001890G Thạc sĩ Kỹ thuật (Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu) (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085779A Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật cơ khí) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
092961M Thạc sĩ Triết học – Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
000985J Thạc sĩ Khoa học – Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu – theo nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)

008927K

Tiến sĩ Triết học – Địa chất ứng dụng Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001014G Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật Y sinh Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
008928J Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật Hóa học Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001016F Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
066586A Tiến sĩ Triết học – Khoa học Khí hậu Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
009487K Tiến sĩ Triết học – Khoa học và Kỹ thuật Máy tính Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
008977M Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật Điện Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001889A Tiến sĩ Triết học – Khoa học & Công nghệ Thực phẩm Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001020K Tiến sĩ Triết học – Cơ khí và Kỹ thuật Sản xuất Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001021J Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật Khai thác mỏ Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
008931C Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật Dầu khí Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
047176K Tiến sĩ Triết học – Kỹ thuật quang điện Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001048J Tiến sĩ Triết học (Giải phẫu) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085782F Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085785C Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật điện) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001076E Tiến sĩ Triết học (Địa lý) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001019C Tiến sĩ Triết học (Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)

085789K

Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Cơ khí) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085800J Tiến sĩ Triết học (Hải dương học) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
008978K Tiến sĩ Triết học (Vật lý) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085795A Tiến sĩ Triết học (Vật lý) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001057G Tiến sĩ Triết học (Sinh lý học & Dược lý) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085775E Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật hệ thống) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
023110D Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
055918K Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Con người Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
018788M Cử nhân Kỹ thuật Hóa học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111298J Cử nhân Kỹ thuật Hóa học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
018786B Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111301H Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )

088923G

Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự)/Cử nhân Khảo sát (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
092848A Cử nhân Kỹ thuật Hệ thống Máy tính (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111305D Cử nhân Kỹ thuật Hệ thống Máy tính (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
003693G Cử nhân Quản lý Xây dựng (Xây dựng) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111308A Cử nhân Quản lý Xây dựng (Xây dựng) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
092849M Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111310G Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )

111332A

Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự)/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
088931G Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự)/Cử nhân Toán học Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
011012E Cử nhân Kỹ thuật Môi trường (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111338F Cử nhân Kỹ thuật Môi trường (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
018795A Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111339E Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
032765A Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111375A Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
096509K Cử nhân Kỹ thuật Y tế (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111378J Cử nhân Kỹ thuật Y tế (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
099293G Cử nhân Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111379H Cử nhân Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
111380D Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )

0100265

Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
092854C Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Hóa học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
098283G Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Dân dụng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
098284F Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Điện và Điện tử) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
098285E Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Cơ khí) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
012981C Thạc sĩ Triết học (Xây dựng) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
032791K Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật hóa học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000896K Thạc sĩ Triết học (Khoa học máy tính) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
032793G Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật điện) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039723K Tiến sĩ Triết học (Giải phẫu) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
012982B Tiến sĩ Triết học (Xây dựng) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000822F Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật hóa học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
002444M Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039726G Tiến sĩ Triết học (Dược lâm sàng) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
045946M Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật máy tính) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000821G Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật điện) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
069584A Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
045937A Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Môi trường) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
087760G Tiến sĩ Triết học (Xử lý Môi trường) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
023093M Tiến sĩ Triết học (Khoa học Thực phẩm) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039729D Tiến sĩ Triết học (Sinh lý con người) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
102246G Tiến sĩ Triết học (Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000817C Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Cơ khí) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039733G Tiến sĩ Triết học (Hóa sinh y học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
103856F Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Y tế) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )

000829K

Tiến sĩ Triết học (Vật lý) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
045944B Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật phần mềm) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
049306M Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 01032F Đại học Notre Dame Úc
092440C Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
102786A Cử nhân Công nghệ sinh học Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
098336K Cử nhân Thương mại/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
103166K Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
013040G Cử nhân Kỹ thuật Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
061063B Cử nhân Khoa học/Cử nhân Giáo dục (Trung học) Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
082628G Cử nhân Công nghệ sinh học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
080734K Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
103157M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Công nghệ sinh học Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
103509C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) / Cử nhân Thiết kế Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
080724A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
080733M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Công nghệ sinh học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
080728G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Quản lý Kinh doanh Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland

096362B

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
080725M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Kinh tế Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
080731B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
088353C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Toán học Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
080730C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
081216B Cử nhân Khoa học Môi trường (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
082624M Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
103167J Cử nhân Khoa học/Cử nhân Luật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
082611E Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
085552J Thạc sĩ nghiên cứu công nghệ sinh học chuyên sâu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
108880K Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
108881J Thạc sĩ Kỹ thuật Điện (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
093154A Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland

099431C

Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
075740K Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật (Quản lý) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
079385C Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
108889A Thạc sĩ nghiên cứu khoa học và công nghệ thực phẩm chuyên sâu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
080726K Thạc sĩ thiết kế tương tác Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
108883G Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
098320G Thạc sĩ Thực hành Công nghiệp Dược phẩm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
108884F Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
099125B Thạc sĩ năng lượng bền vững (Quản lý) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
108885E Thạc sĩ Kỹ thuật Nước Đô thị (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
011526A Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật, Kiến trúc, Thiết kế, Khoa học Máy tính, Vật lý) Bằng tiến sĩ 00025B Đại học Queensland
016246B Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
074381C Cử nhân quản lý dự án Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
016237C Cử nhân Khoa học/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
083109M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney

083631D

Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
083632C Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
083633B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Thiết kế Kiến trúc Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
083634A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Luật Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
083636K Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Quản lý Dự án Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
083637J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) và Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
107885B Cử nhân Danh dự Kỹ thuật và Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
107886A Cử nhân Danh dự Kỹ thuật và Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
107888K Cử nhân danh dự kỹ thuật và cử nhân luật Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
079217G Cử nhân Khoa học Y khoa/Bác sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
085342G Cử nhân Khoa học và Bác sĩ Nha khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
079218G Cử nhân Khoa học và Bác sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
097036G Cử nhân Khoa học và Thạc sĩ Khoa học Toán học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
069880D Cử nhân Khoa học và Thạc sĩ Điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
069875A Cử nhân Khoa học và Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
082897G Thạc sĩ Khoa học Kiến trúc (Hai luồng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
089810G Thạc sĩ hệ thống phức tạp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
088318F Thạc sĩ Thiết kế Tương tác và Nghệ thuật Điện tử (có chuyên môn) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney

077470M

Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
098247M Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Tăng tốc) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
082898G Bậc thầy của chủ nghĩa đô thị Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
061790D Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00026A Đại học Sydney
000703B Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00026A Đại học Sydney
000722K Tiến sĩ Triết học (Khoa học) Bằng tiến sĩ 00026A Đại học Sydney
006455J Tiến sĩ Triết học Y học Bằng tiến sĩ 00026A Đại học Sydney
107399E Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00026A Đại học Sydney
107846J Cử nhân Khoa học Sinh học và Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
095001B Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
102871D Cử nhân Khoa học Trái đất và Thạc sĩ Khoa học Địa chất Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
106082A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
106083M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)

107723J

Cử nhân khoa học biển Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
102860G Cử nhân Khoa học phân tử và Thạc sĩ Khoa học Y sinh Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
068914G Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
102869J Cử nhân Khoa học và Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
107430M Cử nhân Khoa học và Thạc sĩ Giảng dạy (Trung học) Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
106081B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
083856J Thạc sĩ khoa học y sinh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
093309J Thạc sĩ khoa học địa chất năng lượng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
074954D Thạc sĩ khoa học địa chất Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
074963C Thạc sĩ địa chất thủy văn Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
087902J Thạc sĩ Vật lý Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
081025J Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
0100266 Bậc thầy về năng lượng tái tạo và tương lai Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
061841J Thạc sĩ Khoa học Truyền thông Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
078224F Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
078205J Thạc sĩ Triết học (Khoa học) (Vật lý và Sinh học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
097182J Thạc sĩ nghiên cứu (Khoa học sinh học và vật lý) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
003317K Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
003312D Tiến sĩ Triết học (Khoa học) (Vật lý và Sinh học) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
091986K Cử nhân Xây dựng và Quản lý Xây dựng Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
099018E Cử nhân Nghiên cứu Pháp y/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
106073B Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
046613B Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
103843M Cử nhân Quản lý Xây dựng và Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00212K Đại học Canberra
099434M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00212K Đại học Canberra
089802G Cử nhân Kỹ thuật về Kỹ thuật Mạng và Phần mềm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00212K Đại học Canberra
108073H Thạc sĩ Quản lý thông tin xây dựng và xây dựng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
077741D Tiến sĩ Triết học 254HC Bằng tiến sĩ 00212K Đại học Canberra
061315J Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
000468G Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
095677B Cử nhân nghiên cứu khoa học Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
000441G Thạc sĩ nghiên cứu khoa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00003G Đại học New England
105413F Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
099378C Cử nhân quản lý xây dựng Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
068948G Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
036238C Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
099379B Cử nhân Quản lý Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
099377D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Quản lý Xây dựng và Dân dụng) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081807A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Dân dụng và Kết cấu) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081808M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Dân sự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081810F Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Điện và Điện tử) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081811E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Điện và Cơ điện tử) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081814B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Cơ khí và Sản xuất tiên tiến) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081815A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Cơ khí và Cơ điện tử) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081816M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Cơ khí) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088329C Cử nhân Y học Phòng thí nghiệm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088326F Cử nhân Khoa học Dược phẩm, Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088538E Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân dụng và Cơ sở hạ tầng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
106972M Thạc sĩ Kỹ thuật (Kỹ thuật mạng và Viễn thông) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
079908C Thạc sĩ Kỹ thuật (Điện lực) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088540M Thạc sĩ Kỹ thuật (Quản lý tài nguyên nước) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081832M Thạc sĩ quản lý dự án Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
065883M Thạc sĩ Kỹ thuật (Dân sự) (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
065886G Thạc sĩ Kỹ thuật (Cơ khí và Sản xuất) (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
095535E Thạc sĩ Khoa học Y tế (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
048559J Tiến sĩ Triết học (Vật lý ứng dụng) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088988A Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật vật liệu sinh học và y học nano) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088989M Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật vật liệu sinh học và y học nano) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
073042G Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
073043G Tiến sĩ Triết học (Quản lý xây dựng) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
065904M Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Điện và Thông tin) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088986C Tiến sĩ Triết học (Năng lượng và Sản xuất Tiên tiến) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
065905K Tiến sĩ Triết học (Khoa học Môi trường) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
065910B Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Cơ khí và Sản xuất) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
0101011 Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Cơ khí, Công nghiệp và Công nghệ) (Tiến sĩ nhận bằng kép với IMT Atlantique ) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
072918B Tiến sĩ Triết học (Khoa học Y tế) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088985D Tiến sĩ Triết học (Khoáng sản và Tài nguyên) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
095534F Tiến sĩ Triết học (Khoa học Dược phẩm) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
072920G Tiến sĩ Triết học (Dược học) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
065911A Tiến sĩ Triết học (Quy hoạch đô thị và khu vực) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
092180G Tiến sĩ Triết học (Công nghệ thông tin và truyền thông) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
098990B Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00244B Đại học Nam Queensland
079333D Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân 00244B Đại học Nam Queensland
098992M Cử nhân khoa học phòng thí nghiệm y tế Bằng cử nhân 00244B Đại học Nam Queensland
089494D Cử nhân Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00244B Đại học Nam Queensland
079519E Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00244B Đại học Nam Queensland
067689G Thạc sĩ khoa học kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00244B Đại học Nam Queensland
078596M Thạc sĩ khoa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00244B Đại học Nam Queensland
093265E Thạc sĩ công nghệ khoa học không gian Bằng thạc sĩ (khóa học) 00244B Đại học Nam Queensland
044249M Cử nhân Công nghệ sinh học Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
093679E Cử nhân Y học Phòng thí nghiệm Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
081797J Cử nhân Khoa học Hàng hải và Nam Cực Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
055221K Cử nhân nghiên cứu y học Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
002059J Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
089220G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
092245F Cử nhân Khoa học Hàng hải và Nam Cực hạng danh dự (Chuyên ngành) Bằng cử nhân danh dự 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
095533G Cử nhân Khoa học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
033211E Thạc sĩ Khoa học Ứng dụng (Hóa học) (C/w) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
093656A Thạc sĩ Y học Phòng thí nghiệm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
089190J Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên nghiệp (Chuyên ngành) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
002304A Thạc sĩ khoa học kỹ thuật Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
082546J Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật máy tính) Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
082543A Tiến sĩ Triết học (Khoa học Trái đất) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
092721E Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Điện) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
094058D Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Môi trường) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
001179J Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Cơ khí) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
082547G Tiến sĩ Triết học (Khoa học Y tế) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
082557F Tiến sĩ Triết học (Khoa học tự nhiên và vật lý) và Chứng chỉ sau đại học về nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
082545K Tiến sĩ Triết học (Vật lý và Thiên văn học) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
092720F Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật Kết cấu) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
084270E Cử nhân Khoa học nâng cao Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
044183B Cử nhân Quản lý dự án xây dựng Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
033909D Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
092381J Cử nhân khoa học pháp y Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
092384F Cử nhân Khoa học Pháp y Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
023607A Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
040712C Cử nhân Khoa học Y tế Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
041436K Cử nhân Công nghệ sinh học phân tử Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
102565C Cử nhân Khoa học Thạc sĩ Giảng dạy Giáo dục Trung học Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
084098A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
084091G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân danh dự 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
084099M Bằng Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) về Thực hành Kỹ thuật Chuyên nghiệp Bằng cử nhân danh dự 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
081094G Thạc sĩ Kỹ thuật (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
081096E Thạc sĩ quản lý kỹ thuật Thạc sĩ quản trị kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
081095F Thạc sĩ Kỹ thuật Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
098055G Thạc sĩ Triết học về Công nghệ sinh học y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
088084G Thạc sĩ kỹ thuật chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
098060M Thạc sĩ Khoa học Pháp y (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
098056G Thạc sĩ Công nghệ sinh học y tế (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
008674D Thạc sĩ Môi trường Xây dựng (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
009468B Thạc sĩ Kỹ thuật (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
058666A Tiến sĩ Triết học (Hệ thống máy tính) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
110083K Tiến sĩ Triết học (Hệ thống máy tính) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
032316D Tiến sĩ Triết học (Thiết kế, Kiến trúc, Môi trường Xây dựng) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
036570B Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
110082M Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
066285C Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
078425G Cử nhân Kỹ thuật (Dân sự) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 01595D Đại học Sunshine Coast
085715F Cử nhân Kỹ thuật (Dân dụng) (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân danh dự 01595D Đại học Sunshine Coast
0100794 Cử nhân Kỹ thuật (Điện và Điện tử) ( Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 01595D Đại học Sunshine Coast
090700D Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 01595D Đại học Sunshine Coast
089781G Cử nhân Địa lý Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
068533J Cử nhân Khoa học Y tế và Sức khỏe Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
086246M Cử nhân Dự bị Y khoa, Khoa học và Sức khỏe Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
103039F Cử nhân Công nghệ Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083339G Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083340D Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
103036J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) – Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083344M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) – Cử nhân Toán học Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083341C Cử nhân Kỹ thuật (Học giả) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
068534G Cử nhân Khoa học Y tế & Sức khỏe (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
084858K Cử nhân Hóa dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
097266E Thạc sĩ Khoa học Trái đất và Môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083844B Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
097265F Thạc sĩ Khoa học và Quản lý Toàn cầu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
097263G Thạc sĩ hóa dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
067176M Thạc sĩ khoa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
078366C Thạc sĩ Triết học Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
091522J Thạc sĩ nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
091520M Thạc sĩ nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
087643A Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
087635A Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
072845C Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
001243F Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
094537M Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
087634B Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
072905G Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
096481F Cử nhân Khoa học Y sinh và Thể dục Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
092499F Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
084869G Cử nhân y sinh Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
096487M Cử nhân Quản lý Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00124K Đại học Victoria
084872A Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Kỹ thuật Kiến trúc) Bằng cử nhân danh dự 00124K Đại học Victoria
084873M Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Kỹ thuật Xây dựng) Bằng cử nhân danh dự 00124K Đại học Victoria
084874K Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Kỹ thuật Điện và Điện tử) Bằng cử nhân danh dự 00124K Đại học Victoria
084875J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Kỹ thuật Cơ khí) Bằng cử nhân danh dự 00124K Đại học Victoria
084876G Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00124K Đại học Victoria
084115E Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật điện) Bằng tiến sĩ 00124K Đại học Victoria
084114F Tiến sĩ Triết học (Công nghệ chế biến thực phẩm) Bằng tiến sĩ 00124K Đại học Victoria
075674D Cử nhân khoa học y tế tiên tiến Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
049425D Cử nhân quản lý xây dựng Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
084734M Cử nhân Nghiên cứu Quản lý Xây dựng/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
085663B Cử nhân Công nghệ Xây dựng Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
041037C Cử nhân Kỹ thuật Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
074195E Cử nhân Khoa học Kỹ thuật Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
044792K Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
0101789 Cử nhân Khoa học Y tế (Thực hành Pháp y) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
103020F Văn bằng Công nghệ xây dựng/Cử nhân Công nghệ xây dựng Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
096966G Văn bằng Khoa học/Cử nhân Khoa học Y tế Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
096968E Văn bằng Khoa học/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
0100687 Cử nhân Quản lý Xây dựng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00917K Đại học Tây Sydney
089429B Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00917K Đại học Tây Sydney
063560B Cử nhân Kỹ thuật nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00917K Đại học Tây Sydney
042034J Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
098472B Thạc sĩ khoa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
028028B Thạc sĩ Triết học (Kỹ thuật) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00917K Đại học Tây Sydney
050322A Thạc sĩ Triết học (Khoa học sức khỏe và Y học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00917K Đại học Tây Sydney
050320C Tiến sĩ Triết học [ST&E] Bằng tiến sĩ 00917K Đại học Tây Sydney
050321B Tiến sĩ Triết học [ST& E]* Bằng tiến sĩ 00917K Đại học Tây Sydney
CNTT
080428J Cử nhân Công nghệ thông tin ( Phát triển ứng dụng di động) (Tiêu chuẩn) Bằng cử nhân 02155J Học viện công nghệ tương tác
094327K Cử nhân Công nghệ thông tin (Lập trình trò chơi) Bằng cử nhân 02155J Học viện công nghệ tương tác
080429G Cử nhân Công nghệ thông tin (Phát triển ứng dụng di động) (Tăng tốc) Bằng cử nhân 02155J Học viện công nghệ tương tác
108728G Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03048D Công ty TNHH Trường Cao đẳng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương
108729F Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 03048D Công ty TNHH Trường Cao đẳng Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương
0102121 Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03836J Tập đoàn Giáo dục Tiên tiến Australia Pty Ltd
109070C Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 03836J Tập đoàn Giáo dục Tiên tiến Australia Pty Ltd
111202M Thạc sỹ Công nghệ thông tin và Truyền thông Bằng thạc sĩ (khóa học) 03809A Công ty TNHH Quản lý Cơ sở Úc
071241F Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
082139B Cử nhân Công nghệ thông tin/Cử nhân Quản trị Kinh doanh Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
079874G Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
098239M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03171A Viện Kinh doanh và Quản lý Úc Pty Ltd
0100969 Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 03171A Viện Kinh doanh và Quản lý Úc Pty Ltd
083131B Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh Bằng cử nhân 03147A Viện Giáo dục Đại học Úc Pty Ltd
105293J Thạc sĩ hệ thống thông tin kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 03147A Viện Giáo dục Đại học Úc Pty Ltd
111497B Thạc sĩ Hệ thống thông tin kinh doanh (An ninh mạng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03147A Viện Giáo dục Đại học Úc Pty Ltd
111495D Thạc sĩ Hệ thống thông tin kinh doanh (Phân tích dữ liệu) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03147A Viện Giáo dục Đại học Úc Pty Ltd
109117D Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 03996D Viện Công nghệ và Thương mại Australia Pty Ltd
094621D Cử nhân phân tích dữ liệu ứng dụng Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc
029996A Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc
077939A Cử nhân Máy tính nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc
085359K Cử nhân Máy tính nâng cao (Nghiên cứu và Phát triển) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc
077948M Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc
050796M Thạc sĩ hệ thống thông tin kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
091198E Thạc sĩ Hệ thống thông tin kinh doanh (nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
078940M Thạc sĩ máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
085934F Thạc sĩ máy tính (nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
053076G Cử nhân hệ thống máy tính Bằng cử nhân 02411J Viện Box Hill
107931A Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 02411J Viện Box Hill
072573M Thạc sĩ Khoa học Công nghệ Thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 02696B Đại học Carnegie Mellon
003401C Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
077816A Cử nhân Công nghệ thông tin (Co-op) Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
083580K Thạc sĩ hệ thống thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
083576F Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
058810J Tiến sĩ Triết học (Kinh doanh và Tin học) Bằng tiến sĩ 00219C Đại học Trung tâm Queensland
109064A Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 03286A Đại học Charles Darwin
109063B Thạc sĩ Công nghệ thông tin (An ninh mạng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03286A Đại học Charles Darwin
110436A Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03286A Đại học Charles Darwin
096275A Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
003847F Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
103122M Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101691 Thạc sĩ Công nghệ thông tin (An ninh mạng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101692 Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin và Khoa học dữ liệu) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
109439H Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
012006F Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
045878G Cử nhân Công nghệ thông tin (Nhóm nghiên cứu Úc) Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
081461M Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
074615A Thạc sĩ Công nghệ thông tin ( 16 môn) (Study Group Australia) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
074616M Thạc sĩ Công nghệ thông tin (12 môn) (Study Group Australia) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
107953F Thạc sĩ Công nghệ thông tin chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
110247F Thạc sĩ hệ thống thông tin quản lý Bằng thạc sĩ (khóa học) 01718J Công ty TNHH Giáo dục Đại học CIC
105686C Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03744B Học viện Giáo dục Đại học Crown Pty Ltd
0100817 Cử nhân máy tính Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
0100818 Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
107621D Thạc sĩ máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
092977C Thạc sĩ phân tích dự đoán Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
056083G Thạc sĩ Khoa học (Khoa học không gian địa lý) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
061498G Thạc sĩ Triết học (Khoa học máy tính) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin
043987G Tiến sĩ Triết học (Máy tính) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043991M Tiến sĩ Triết học (Hệ thống thông tin) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
0100304 Cử nhân trí tuệ nhân tạo Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
098469G Cử nhân phân tích kinh doanh Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
083695K Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
091788E Cử nhân Tội phạm học/Cử nhân An ninh mạng Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
091336M Cử nhân an ninh mạng Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
109274B Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
053993D Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
109275A Cử nhân Khoa học dữ liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00113B Đại học Deakin (Deakin)
0100305 Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo ứng dụng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
0100306 Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
088856B Thạc sĩ phân tích kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
093941G Thạc sĩ An ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
093940G Thạc sĩ An ninh mạng (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
099225J Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
107030E Thạc sĩ Khoa học dữ liệu (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
052316E Thạc sĩ hệ thống thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
102805C Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
051581G Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
102377G Thạc sĩ quản lý công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
102378F Thạc sĩ quản lý công nghệ thông tin (chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
006265D Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
052112F Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
071524F Cử nhân An ninh và Tình báo chống khủng bố Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
052093D Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
077146A Cử nhân Khoa học (An ninh mạng) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
105883J Cử nhân Khoa học (Tội phạm mạng, An ninh và Tình báo) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
065186C Thạc sĩ Khoa học Máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
083335A Thạc sĩ An ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
079125A Thạc sĩ hệ thống thông tin quản lý Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
0100039 Bậc thầy về máy tính và bảo mật theo nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00279B Đại học Edith Cowan
109152A Cử nhân Công nghệ thông tin (Bảo mật CNTT) Bằng cử nhân 03879J Edvantage Úc Pty Ltd
109153M Cử nhân Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin) Bằng cử nhân 03879J Edvantage Úc Pty Ltd
109366J Cử nhân Công nghệ thông tin (Phát triển phần mềm) Bằng cử nhân 03390A Học viện giáo dục Elite Pty Ltd
074009A Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
092056M Cử nhân Công nghệ thông tin (Dữ liệu lớn và Phân tích) Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
092106F Cử nhân Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin kinh doanh) Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
092109C Cử nhân Công nghệ thông tin (Phát triển ứng dụng di động) Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
092055A Cử nhân Công nghệ thông tin (Mạng và bảo mật) Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
049564D Cử nhân Công nghệ thông tin (Thực hành chuyên nghiệp) Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
092108D Cử nhân Công nghệ thông tin (Phát triển phần mềm) Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
102480H Thạc sĩ An ninh mạng ứng dụng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
107283F Bậc thầy của doanh nghiệp nhận thức Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
095030G Thạc sĩ Công nghệ (Hệ thống doanh nghiệp và phân tích kinh doanh) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
088662A Thạc sĩ Công nghệ (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
080497G Thạc sĩ Công nghệ (Kỹ thuật phần mềm) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
023229M Tiến sĩ Triết học (Công nghệ thông tin) Bằng tiến sĩ 00103D Đại học Liên bang Úc
064064K Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
020067D Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
083451G Cử nhân Công nghệ thông tin (Mạng và Hệ thống an ninh mạng) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
074829J Cử nhân Khoa học Máy tính (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
083450J Cử nhân Kỹ thuật (Phần mềm) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
074830E Cử nhân Công nghệ thông tin (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
105121G Thạc sĩ Khoa học Máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
105123E Thạc sĩ Khoa học Máy tính (Trí tuệ nhân tạo) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
038636F Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
0100837 Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Mạng và Hệ thống an ninh mạng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
106284B Thạc sĩ Khoa học (Công nghệ thông tin) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00114A Đại học Flinders
106272F Tiến sĩ Triết học (Công nghệ thông tin) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
0100241 Cử nhân Hàng không/Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
090585B Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
003423G Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
097099D Cử nhân Công nghệ thông tin/Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
091248M Cử nhân Công nghệ thông tin/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
096706E Cử nhân Công nghệ kỹ thuật số thông minh Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
107420B Cử nhân Khoa học Máy tính nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
106761M Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
097096G Thạc sĩ an ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
084294G Thạc sĩ hệ thống thông tin và quản lý công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
083391D Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
085586K Cử nhân hệ thống thông tin Bằng cử nhân 02639M Viện Holmes Pty Ltd
085585M Cử nhân hệ thống thông tin Bằng cử nhân 02767C Viện Holmes Pty Ltd
102296H Thạc sĩ hệ thống thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 02639M Viện Holmes Pty Ltd
105287G Thạc sĩ hệ thống thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 02767C Viện Holmes Pty Ltd
105372K Thạc sĩ hệ thống thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 02727M Viện Holmes Pty Ltd
095613G Cử nhân hệ thống thông tin Bằng cử nhân 00012G Viện Holmesglen
010438J Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
084823K Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
053817J Thạc sĩ Công nghệ thông tin – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
081384G Tiến sĩ Triết học (Công nghệ thông tin) Bằng tiến sĩ 00117J Đại học James Cook
110277M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 02426B Trường kinh doanh Kaplan Pty Ltd
110273D Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 02426B Trường kinh doanh Kaplan Pty Ltd
097568B Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00161E Viện Kent Australia Pty Ltd
0100037 Cử nhân phân tích kinh doanh Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
075223J Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
022037E Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
096351E Cử nhân an ninh mạng Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
049940G Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0100864 Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
107439B Thạc sĩ hệ thống thông tin kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
001728G Thạc sĩ Khoa học Máy tính (Theo khóa học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
104801B Thạc sĩ an ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
093078G Thạc sĩ An ninh mạng (Khoa học máy tính) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
104802A Thạc sĩ truyền thông kỹ thuật số Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
061684F Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
037928B Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0100862 Bậc thầy về Internet vạn vật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
099141B Cử nhân Công nghệ thông tin nâng cao Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
079306G Cử nhân phân tích kinh doanh Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099143M Cử nhân an ninh mạng Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099144K Cử nhân thiết kế và phát triển trò chơi Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
047327M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
083744F Cử nhân nghiên cứu an ninh Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
0100139 Thạc sĩ phân tích kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
080284J Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099171G Thạc sĩ quản lý hệ thống thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
083790M Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
108995K Thạc sĩ Công nghệ thông tin về trí tuệ nhân tạo Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099172F Thạc sĩ Công nghệ thông tin về An ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
108996J Bậc Thầy Của Công Nghệ Thông Tin Trong Internet Vạn Vật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099173E Bậc thầy của công nghệ thông tin trong mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
106235M Cử nhân phân tích dữ liệu (BDA) Bằng cử nhân 03245K Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
106245J Cử nhân phân tích dữ liệu (BDA) Bằng cử nhân 01545C Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
072669C Cử nhân mạng Bằng cử nhân 03245K Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
062228M Cử nhân mạng Bằng cử nhân 01545C Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
102711J Thạc sĩ phân tích dữ liệu (MDA) Bằng thạc sĩ (khóa học) 01545C Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
102710K Thạc sĩ phân tích dữ liệu (MDA) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03245K Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
062229K Thạc sĩ mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 01545C Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
072672G Thạc sĩ mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 03245K Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
110690J Thạc sĩ nghiên cứu CNTT Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 03245K Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
110649K Thạc sĩ nghiên cứu CNTT Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 01545C Học viện Công nghệ Melbourne Pty Ltd
074856F Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00724G Đại học Bách khoa Melbourne
079336A Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
097659K Cử nhân Tội phạm học và Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
085439K Cử nhân Thiết kế và Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
085440F Cử nhân Mỹ thuật và Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
103004F Cử nhân Nghiên cứu Toàn cầu và Cử nhân Công nghệ Thông tin Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
085120M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
085535K Cử nhân Công nghệ thông tin và Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
085536J Cử nhân Công nghệ thông tin và Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
097661E Cử nhân Luật (Danh dự) và Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
085350G Cử nhân Khoa học Máy tính nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
103000K Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
079053A Thạc sĩ hệ thống thông tin kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
0100636 Thạc sĩ an ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
085349A Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
079055K Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
077608J Thạc sĩ Triết học (Khoa Công nghệ thông tin) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00008C Đại học Monash (Monash)
041045C Tiến sĩ Triết học (Khoa Công nghệ thông tin) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
066769E Tiến sĩ Triết học (IITB-Monash) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
084616F Tiến sĩ Triết học (Đông Nam- Monash) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
102605M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
0101414 Cử nhân Công nghệ thông tin và Kinh doanh Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
040026C Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
057275B Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
039521J Tiến sĩ Công nghệ thông tin Bằng tiến sĩ 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
001547A Tiến sĩ Triết học – Cấp độ 1 Bằng tiến sĩ 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
0101638 Cử nhân Mạng và Viễn thông Bằng cử nhân 03535M Học viện Bách khoa Australia Pty Ltd
109374J Cử nhân Kinh doanh (Hệ thống thông tin) Bằng cử nhân 04013G Viện Giáo dục Đại học Queensland Pty Ltd
096583M Cử nhân Truyền thông/Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
059227E Cử nhân Công nghiệp Sáng tạo/Cử nhân Công nghệ Thông tin Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
103170C Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
096570E Cử nhân Thiết kế/Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
092648J Cử nhân trò chơi và môi trường tương tác Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
012656E Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
059226F Cử nhân Công nghệ thông tin/Cử nhân Toán học Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
098601J Thạc sĩ phân tích dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
083059E Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
079978M Cử nhân Kinh doanh (Hệ thống thông tin) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079977A Cử nhân Kinh doanh ( Hệ thống thông tin)( Ứng dụng) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
103230G Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110797J Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
061076G Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
103214G Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110801G Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
068389A Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110803E Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
061071B Cử nhân Công nghệ thông tin (Lập trình trò chơi và đồ họa) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
103231F Cử nhân Kỹ thuật phần mềm Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110799G Cử nhân Kỹ thuật phần mềm Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
061069G Cử nhân Kỹ thuật phần mềm Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
0100716 Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
077515C Thạc sĩ Công nghệ thông tin kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
055526D Thạc sĩ An ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
093313B Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079795G Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079697J Thạc sĩ Khoa học (Khoa học máy tính) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079798D Tiến sĩ Triết học (Hệ thống thông tin kinh doanh) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079721C Tiến sĩ Triết học (Khoa học máy tính) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
080175C Cử nhân Phát triển Trò chơi (Thiết kế Trò chơi) Bằng cử nhân 00312F Viện SAE Pty Ltd
080174D Cử nhân Phát triển Trò chơi (Lập trình Trò chơi) Bằng cử nhân 00312F Viện SAE Pty Ltd
106833M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03383M Công ty TNHH Giáo dục & Công nghệ Sicop
086031D Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
019840D Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
0101721 Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
097605B Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
097290E Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 03335G Trường Quản lý Toàn cầu SP Jain Pty Ltd
112413C Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bằng cử nhân 03047E Công ty TNHH Cao đẳng Quốc tế Stanley
109238F Cử nhân Phân tích và Phân tích Kinh doanh Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
109240A Cử nhân Phân tích và Phân tích Kinh doanh/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
054810G Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
078913C Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh/Cử nhân kinh doanh Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
108767M Cử nhân Công nghệ thông tin kinh doanh (Chuyên nghiệp) Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
088400A Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
095880K Cử nhân Khoa học Máy tính (Chuyên nghiệp) Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
108352A Cử nhân Khoa học Máy tính/Cử nhân Đổi mới Ứng dụng Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
109148H Cử nhân an ninh mạng Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
109149G Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
088401M Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
088407E Cử nhân Công nghệ thông tin và Truyền thông (Chuyên nghiệp) Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
092700K Thạc sĩ hệ thống thông tin kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
098492J Thạc sĩ an ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
099117B Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
001742J Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
061755G Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Máy tính chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
054543M Thạc sĩ Khoa học (Hệ thống Mạng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
082696F Thạc sĩ Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
110405H Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03866C Viện Giáo dục Đại học Sydney Pty Ltd
108804M Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 03866C Viện Giáo dục Đại học Sydney Pty Ltd
111669J Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03906M Học viện Công nghệ Thành phố Sydney Pty Ltd
112062K Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 04090E Học viện Bách khoa Sydney
075731M Cử nhân nghệ thuật và hoạt hình 3D Bằng cử nhân 00591E Ủy ban Giáo dục Kỹ thuật và Nâng cao
075370J Cử nhân Công nghệ thông tin (Mạng & An ninh mạng) Bằng cử nhân 00591E Ủy ban Giáo dục Kỹ thuật và Nâng cao
095515J Cử nhân Công nghệ thông tin (Kỹ thuật dữ liệu) Bằng cử nhân 00591E Ủy ban Giáo dục Kỹ thuật và Nâng cao
023413M Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
075810A Cử nhân Khoa học Máy tính (Nâng cao) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
065059K Cử nhân Khoa học Máy tính/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0100898 Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
075809E Cử nhân Khoa học Toán học (Nâng cao) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097523D Cử nhân Truyền thông với Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082124J Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Phần mềm) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
107539J Bậc thầy về trí tuệ nhân tạo và học máy Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
001330G Thạc sĩ Khoa học Máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
064441A Thạc sĩ máy tính và đổi mới Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
107536A Thạc sĩ An ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
107542C Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
099704E Thạc sĩ An ninh mạng trước năm 2022 Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
094326M Thạc sĩ khoa học dữ liệu trước năm 2022 Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0100822 Thạc sĩ học máy trước năm 2022 Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072066G Thạc sĩ Triết học (Khoa học máy tính) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
096365K Thạc sĩ sinh học tính toán Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
0100884 Thạc sĩ Khoa học Máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
092791B Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
055847J Thạc sĩ hệ thống thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
077475F Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
094595A Thạc sĩ Khoa học (Khoa học máy tính) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
110683H Cử nhân Khoa học Máy tính/Cử nhân Mỹ thuật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
0101073 Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Khoa học (Khoa học Máy tính) Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
015784F Cử nhân Khoa học – Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
052229D Cử nhân Khoa học (Khoa học Máy tính) / B Nghệ thuật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
070768E Cử nhân Khoa học (Khoa học Máy tính)/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
098446D Cử nhân Khoa học/Cử nhân Nghệ thuật Truyền thông Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
048749C Cử nhân Khoa học/Cử nhân Khoa học (Khoa học Máy tính) Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
111284D Cử nhân Khoa học Máy tính nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088865A Cử nhân Khoa học (Toán nâng cao) (Danh dự)/Cử nhân Khoa học (Khoa học Máy tính) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
061294J Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
108473C Thạc sĩ Công nghệ thông tin/Thạc sĩ Thương mại Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
008963F Tiến sĩ Triết học – Hệ thống Thông tin, Công nghệ và Quản lý Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085783E Tiến sĩ Triết học (Khoa học máy tính) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
093555F Tiến sĩ Triết học (An ninh mạng) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001604G Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
105362A Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
105363M Cử nhân Khoa học Dữ liệu/Cử nhân Toán học Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
044439E Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
072216K Cử nhân Công nghệ thông tin/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
021335C Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
0100135 Thạc sĩ An ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
083517F Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
012986J Tiến sĩ Triết học (Khoa học máy tính) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
045949G Tiến sĩ Triết học (Hệ thống thông tin) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
053411J Tiến sĩ Triết học (Công nghệ thông tin) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
045400A Cử nhân Quản trị Kinh doanh/Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
096359G Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
102790E Cử nhân Khoa học Máy tính/Cử nhân Quản lý Kinh doanh Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
102791D Cử nhân Khoa học Máy tính/Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
096361C Cử nhân Khoa học Máy tính/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
001952K Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
027273G Cử nhân Công nghệ thông tin/Cử nhân nghệ thuật Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
096363A Cử nhân Toán học/Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
103158K Cử nhân Khoa học Máy tính/Cử nhân Luật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
103152E Cử nhân Khoa học Máy tính/Thạc sĩ An ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
103169G Cử nhân Khoa học Máy tính/Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
073269M Thạc sĩ Khoa học Máy tính (Quản lý) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
0100693 Thạc sĩ An ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
092454G Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
080723B Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
093855E Cử nhân máy tính nâng cao Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
093857C Cử nhân máy tính nâng cao/Cử nhân thương mại Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
093856D Cử nhân Máy tính nâng cao/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
019183K Cử nhân Khoa học và Công nghệ Máy tính Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
111671D Thạc sĩ Khoa học Máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
083976A Thạc sĩ đổi mới công nghệ y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
083638G Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Thạc sĩ Quản lý Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
102867M Cử nhân Khoa học Máy tính nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
093310E Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
083866G Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
078218D Thạc sĩ Triết học (Khoa học máy tính) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
003314B Tiến sĩ Triết học (Khoa học máy tính) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
111335J Thạc sĩ phân tích dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 02491D Công ty TNHH Tập đoàn Giáo dục Top
0100551 Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
110736M Cử nhân an ninh mạng Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
108468M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
099352B Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Trí tuệ nhân tạo) Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
093341J Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Lập trình trò chơi) Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
098257J Thạc sĩ hệ thống thông tin kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 03389E Đại học Torrens Úc Limited
110791D Thạc sĩ An ninh mạng (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03389E Đại học Torrens Úc Limited
088476C Thạc sĩ thiết kế (nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03389E Đại học Torrens Úc Limited
105272C Bậc thầy về chuyển đổi kỹ thuật số và trí tuệ sáng tạo (nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03389E Đại học Torrens Úc Limited
107045J Thạc sỹ Công nghệ thông tin nâng cao Bằng thạc sĩ (khóa học) 03389E Đại học Torrens Úc Limited
099353A Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (Trí tuệ nhân tạo, nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03389E Đại học Torrens Úc Limited
099355K Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (Điện toán đám mây, nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03389E Đại học Torrens Úc Limited
102223C Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03848E Công ty TNHH Giáo dục Đại học Phổ thông
049490F Cử nhân tin học kinh doanh Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
095572M Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Tương tác) Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
099277G Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
019936G Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
054017M Cử nhân Kỹ thuật phần mềm Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
087618B Thạc sĩ tin học kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
099433A Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
090013E Thạc sĩ Kỹ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
064327C Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Hệ thống Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
055937G Thạc sĩ Khoa học Thông tin (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00212K Đại học Canberra
005909C Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
096384G Thạc sĩ Khoa học Máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00003G Đại học New England
096381K Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00003G Đại học New England
047297A Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00003G Đại học New England
006338C Tiến sĩ Triết học (Máy tính, Môi trường Xây dựng) 4 năm Bằng tiến sĩ 00003G Đại học New England
024199D Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
067898K Cử nhân Công nghệ thông tin (Thiết kế trò chơi và giải trí) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
083331E Cử nhân Công nghệ thông tin (Phát triển ứng dụng di động) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
067899J Cử nhân Công nghệ thông tin (Mạng và An ninh mạng) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
067897M Cử nhân Công nghệ thông tin (Phát triển phần mềm) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081819G Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
092659F Thạc sĩ an ninh mạng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
079912G Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
110778A Thạc sĩ Công nghệ thông tin (An ninh mạng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081872C Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Quản lý doanh nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
065903A Tiến sĩ Triết học (Khoa học máy tính và thông tin) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
007490J Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00244B Đại học Nam Queensland
0100380 Thạc sĩ An ninh mạng (MCYS) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00244B Đại học Nam Queensland
0100420 Thạc sĩ An ninh mạng (MCYS) Bằng thạc sĩ (khóa học) 02225M Đại học Nam Queensland
0101854 Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu (MADS) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00244B Đại học Nam Queensland
082461C Thạc sĩ Hệ thống Thông tin (MISP) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00244B Đại học Nam Queensland
082459G Thạc sĩ Hệ thống Thông tin (MISP) Bằng thạc sĩ (khóa học) 02225M Đại học Nam Queensland
083407A Thạc sĩ Công nghệ thông tin (MCTN) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00244B Đại học Nam Queensland
079995K Cử nhân Kinh doanh và Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
102705G Cử nhân Kinh doanh và Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
079196G Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
079193M Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Hệ thống Bằng thạc sĩ (khóa học) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
027732G Thạc sĩ Khoa học (Máy tính) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
017292K Tiến sĩ Triết học (Công nghệ thông tin) và Chứng chỉ sau đại học về nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
110746J Cử nhân trí tuệ nhân tạo Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
110749F Cử nhân an ninh mạng Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
057197M Cử nhân phát triển trò chơi Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
0100483 Cử nhân hệ thống thông tin Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
0100484 Cử nhân Hệ thống thông tin Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
040941A Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
079757B Cử nhân Công nghệ thông tin Cử nhân Trí tuệ sáng tạo và Đổi mới Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
059726G Cử nhân Công nghệ thông tin Cử nhân Quốc tế học Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
084259M Cử nhân Công nghệ Thông tin Văn bằng Thực hành Chuyên môn Công nghệ Thông tin Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
092896D Cử nhân Khoa học Máy tính (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
108843D Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
107869B Thạc sĩ An ninh mạng (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
084256C Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
084254E Thạc sĩ Công nghệ thông tin (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
096324G Bậc thầy về thiết kế tương tác (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
075277F Thạc sĩ phân tích (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
001121E Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
110081A Tiến sĩ Triết học (Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Phân tích) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
009469A Tiến sĩ Triết học (Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Phân tích) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
088537F Tiến sĩ Triết học (Phân tích học tập) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
0100676 Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
048930F Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
092873M Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông Bằng thạc sĩ (khóa học) 01595D Đại học Sunshine Coast
068718M Cử nhân Hệ thống thông tin kinh doanh Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
012088K Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
017737G Cử nhân Khoa học Máy tính – Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
081898D Cử nhân Khoa học Máy tính (Học giả Dean) Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
099971G Cử nhân Khoa học dữ liệu và phân tích Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
061445K Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083839K Thạc sĩ Khoa học Máy tính Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
067074F Thạc sỹ Công nghệ thông tin và Truyền thông nâng cao Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083840F Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
087636M Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
072793K Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
105067H Cử nhân an ninh mạng Bằng cử nhân 02475D Đại học Victoria
103891C Cử nhân an ninh mạng Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
108667D Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
093390M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 02475D Đại học Victoria
071997F Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
096870D Cử nhân Công nghệ thông tin (Chuyên nghiệp) Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
083015F Thạc sĩ Công nghệ thông tin ứng dụng Bằng thạc sĩ (khóa học) 02475D Đại học Victoria
083307E Thạc sĩ Công nghệ thông tin ứng dụng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00124K Đại học Victoria
083017D Thạc sĩ Kinh doanh (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 02475D Đại học Victoria
096292M Thạc sĩ Kinh doanh (Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp)/Thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00124K Đại học Victoria
105072M Thạc sĩ phân tích kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 02475D Đại học Victoria
103256H Thạc sĩ phân tích kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00124K Đại học Victoria
103278B Thạc sĩ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 02475D Đại học Victoria
103257G Thạc sĩ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00124K Đại học Victoria
084123E Tiến sĩ Triết học (Quản lý cơ sở dữ liệu) Bằng tiến sĩ 00124K Đại học Victoria
085576A Cử nhân Công nghệ thông tin và hệ thống Bằng cử nhân 02044E Viện Công nghệ Victoria Pty Ltd
096838D Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Hệ thống Bằng thạc sĩ (khóa học) 02044E Viện Công nghệ Victoria Pty Ltd
102998M Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Bằng cử nhân 03279M Viện Giáo dục Đại học Wentworth Pty Ltd
110148J Thạc sĩ Công nghệ thông tin Bằng thạc sĩ (khóa học) 03279M Viện Giáo dục Đại học Wentworth Pty Ltd
041105G Cử nhân Khoa học Máy tính Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
061245G Cử nhân Khoa học Máy tính (Nâng cao) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
094541D Cử nhân An ninh mạng và Hành vi Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
089203J Cử nhân khoa học dữ liệu Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
064013K Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
077827J Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Nâng cao) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
089213G Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
079492M Cử nhân hệ thống thông tin Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
093318G Cử nhân Hệ thống Thông tin/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
068791B Cử nhân Khoa học/Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
0101783 Thạc sĩ trí tuệ nhân tạo Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
089442E Thạc sĩ khoa học dữ liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
063546M Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
063545A Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
092789G Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00917K Đại học Tây Sydney
Y tế và Điều dưỡng
085822C Cử nhân Khoa học sức khỏe (Bài tập) Bằng cử nhân 01822J Công ty TNHH ACPE
079451J Cử nhân Y tế công cộng ứng dụng Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
069051G Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
001293G Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
086187F Cử nhân Điều dưỡng (Y tá đã đăng ký) Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
074588K Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Quản trị Kinh doanh Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
094690B Cử nhân khoa học dinh dưỡng Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
095926A Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng/Cử nhân Quản trị Kinh doanh Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
106766F Thạc sĩ thực hành ăn kiêng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
089309K Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
090702B Thạc sĩ Y tế Công cộng (Sức khỏe Toàn cầu và Vận động) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
089452C Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Y học Dinh dưỡng và Ăn kiêng) Bằng cử nhân 00231G Trường Cao đẳng Y học Tự nhiên Úc Pty Ltd
094623B Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc
082283E Thạc sĩ Văn hóa Y tế và Sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082346F Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082347E Thạc sĩ Y tế Công cộng (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
077442D Thuốc trị bệnh Chirurgiae tiến sĩ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
075057G Thạc sĩ Triết học về Dịch tễ học ứng dụng Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00120C Đại học Quốc gia Úc
048348J Tiến sĩ Triết học, Trường Y Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
094628G Tiến sĩ Triết học, Trường Nghiên cứu Sức khỏe Dân số Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
057311C Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 02731D Đại học Avondale
0100510 Cử nhân Thể dục và Hiệu suất Thể thao Bằng cử nhân 00017B Đại học Bond
080641D Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00017B Đại học Bond
063068C Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00017B Đại học Bond
062655C Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00017B Đại học Bond
111520H Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00017B Đại học Bond
105326E Thạc sĩ Dinh dưỡng và Thực hành Ăn kiêng Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00017B Đại học Bond
102338C Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
020827B Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
097144D Cử nhân Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00219C Đại học Trung tâm Queensland
107331C Thạc sĩ Y học Phòng thí nghiệm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
097511G Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
103128E Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 03286A Đại học Charles Darwin
103131K Thạc sĩ Thực hành Điều dưỡng (Đăng ký trước) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03286A Đại học Charles Darwin
060254C Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101036 Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
075062K Cử nhân hộ sinh Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
103121A Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
085364B Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
104635M Cử nhân Y tá Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101041 Cử nhân Khoa học Sức khỏe/Thạc sĩ Trị liệu Nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
108296D Cử nhân Khoa học Sức khỏe/Thạc sĩ Trị liệu Nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
0101042 Cử nhân Khoa học Sức khỏe/Thạc sĩ Trị liệu Âm ngữ và Ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
103124J Thạc sĩ Thực hành Điều dưỡng (Đăng ký trước) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
103434F Thạc sĩ dinh dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
103123K Thạc sĩ Y tế Công cộng/Thạc sĩ Nghiên cứu Sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
071461E Cử nhân Khoa học Bức xạ Y tế Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
010599C Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
0101019 Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
036176A Cử nhân Y tá Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
075248M Cử nhân Sức khỏe tâm thần cộng đồng, Rượu và các loại ma túy khác Bằng cử nhân 00881F Viện Chisholm
105741A Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
003779B Cử nhân Khoa học (Tăng cường sức khỏe) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
003691K Cử nhân Khoa học (Khoa học sức khỏe) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
064468A Cử nhân Khoa học (Sức khỏe, An toàn và Môi trường) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
041794K Cử nhân Khoa học (Điều dưỡng) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
003887J Cử nhân Khoa học (Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
079872K Thạc sĩ dinh dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
006110A Thạc sĩ quản lý y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
064467B Thạc sĩ thực hành điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
064462G Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
107675A Thạc sĩ Triết học (Khoa học sức khỏe) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin
097862G Tiến sĩ Triết học – Khoa học Thể dục, Thể thao và Phục hồi chức năng Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043958A Tiến sĩ Triết học (Khoa học sức khỏe) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043964C Tiến sĩ Triết học (Viện Nghiên cứu Dược phẩm Quốc gia) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043996F Nghiên cứu Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng và Hộ sinh) Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
044001B Tiến sĩ Triết học (Y tế công cộng) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
072594F Cử nhân Khoa học Thể dục & Thể thao/Cử nhân Kinh doanh (Quản lý Thể thao) Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
045332G Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
098564J Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao/Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
052823G Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
097569A Cử nhân hình ảnh y tế Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
018327G Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
079499D Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Khoa học Tâm lý Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
057656M Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Hộ sinh Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
095521M Cử nhân khoa học dinh dưỡng Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
0101098 Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng (Con đường Ăn kiêng) Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
095522K Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng/Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
012753D Cử nhân Y tế công cộng và nâng cao sức khỏe Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
056060C Thạc sĩ Quản lý Y tế và Dịch vụ Con người Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
085214E Thạc sĩ Kinh tế Y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
069327G Thạc sĩ tăng cường sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
092729G Thạc sĩ Dinh dưỡng và Sức khỏe Dân số Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
020018B Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
096842G Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
075373F Thạc sĩ khoa học ứng dụng Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
093847E Thạc sĩ Triết học Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
061693E Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
018829G Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
006256E Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
018830C Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
067835C Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
090790G Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
071523G Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
097272G Cử nhân Khoa học (Khoa học Thể dục & Thể thao)/Cử nhân Thương mại (Kinh doanh Thể thao) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
055462D Cử nhân Khoa học (Khoa học Thể dục và Thể thao) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
106006B Cử nhân Khoa học (Khoa học Thể dục và Thể thao Quốc tế) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
077132G Cử nhân Khoa học (Điều dưỡng) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
077135D Cử nhân Khoa học (Khoa học y tế) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
096859K Thạc sĩ điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
091870M Thạc sĩ Điều dưỡng (Nhập học sau đại học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
070834M Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
062139A Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
063657D Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
088144A Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
102482F Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00103D Đại học Liên bang Úc
026139M Tiến sĩ Triết học (Khoa học thể thao và chuyển động con người) Bằng tiến sĩ 00103D Đại học Liên bang Úc
092871B Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng) Bằng tiến sĩ 00103D Đại học Liên bang Úc
091862M Cử nhân khoa học thể dục Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
069219M Cử nhân dinh dưỡng con người Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
039814G Cử nhân hộ sinh Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
002701K Cử nhân Điều dưỡng (Nhập học sau đại học) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
005195K Cử nhân Điều dưỡng (Đăng ký trước) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
028941B Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
111908K Cử nhân Y tá Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
102949J Cử nhân Y tế Công cộng Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
073616G Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
080922F Cử nhân Khoa học lâm sàng/Bác sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
0100689 Cử nhân Khoa học Sức khỏe/Thạc sĩ Trị liệu Nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
0100688 Cử nhân Khoa học Sức khỏe/Thạc sĩ Vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
077675J Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
088941E Thạc sĩ trị liệu hành vi nhận thức Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
111884B Thạc sĩ tư vấn (Sức khỏe hành vi) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
085325J Bậc thầy về chính sách và thực hành người khuyết tật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
080526G Thạc sĩ sức khỏe môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
002655M Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
0100951 Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
106269A Tiến sĩ Triết học (Khoa học sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
053047B Tiến sĩ Triết học (Y học – Dựa trên khoa học) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
106267C Tiến sĩ Triết học (Y học) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
106270H Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
010651D Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng/Hộ sinh) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
106268B Tiến sĩ Triết học (Y tế công cộng) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
097688E Cử nhân Sinh lý học Thể dục Lâm sàng Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
017687B Cử nhân khoa học thể dục Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
081356A Cử nhân Khoa học Thể dục/Cử nhân Khoa học Tâm lý Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
075028A Cử nhân khoa học phòng thí nghiệm y tế Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
103304E Cử nhân hộ sinh Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
002436M Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
067746D Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
094401E Cử nhân Y tế Công cộng Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
084289E Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
079860C Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
097098E Thạc sĩ Y tế Công cộng Toàn cầu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
103159J Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00012G Viện Holmesglen
063699E Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00012G Viện Holmesglen
105600C Thạc sĩ điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 03407G Viện Y tế & Quản lý Pty Ltd
043052K Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
010441C Cử nhân Khoa học Điều dưỡng Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
029013A Cử nhân khoa học thể thao và thể dục Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
094676M Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00117J Đại học James Cook
040171E Thạc sĩ Y tế Công cộng – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
107244B Thạc sĩ Y tế Công cộng – Thạc sĩ Phát triển Toàn cầu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
025959E Cử nhân Nghệ thuật/Cử nhân Khoa học Sức khỏe Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
079549K Cử nhân khoa học thể dục Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
106398C Cử nhân quản lý thông tin y tế Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
062598G Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
079548M Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Phân loại Y tế)/Cử nhân Quản lý Thông tin Y tế Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0100267 Cử nhân Điều dưỡng (Y tá đã đăng ký) Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
070855F Cử nhân Điều dưỡng (Nhập học sau đại học) Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
020935J Cử nhân Điều dưỡng (Đăng ký trước) Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
098012G Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Khoa học Tâm lý Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
102576M Cử nhân khoa học dinh dưỡng Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
095558J Cử nhân khoa học thể thao và thể dục Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
071313F Thạc sĩ thực hành ăn kiêng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0101684 Thạc sĩ sức khỏe kỹ thuật số Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
062804F Thạc sĩ quản lý thông tin y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
107440J Thạc sĩ điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
019986G Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
103840C Thạc sĩ phân tích thể thao Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
108721C Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
080285G Cử nhân Khoa học Con người Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
090596K Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
095798D Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
092682G Thạc sĩ Y tế Công cộng (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
087964F Thạc sĩ Nghiên cứu (Khoa học Y học và Sức khỏe) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
085032M Tiến sĩ Triết học (Khoa học Y học và Sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
068365J Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
075119J Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
075117M Cử nhân khoa học dinh dưỡng Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
094996F Cử nhân Y tá Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
094997E Cử nhân Y tế Công cộng Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
082650J Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
089708F Cử nhân Điều dưỡng và Cử nhân Hộ sinh (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
055711C Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
080032G Cử nhân Chụp X quang và Hình ảnh Y khoa (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
088889D Cử nhân Khoa học Y tế và Bác sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
0101541 Cử nhân Khoa học Y tế và Bác sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
098319M Thạc sĩ điều dưỡng nâng cao Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
085118E Thạc sĩ khoa học y sinh và sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
102718B Thạc sĩ nghiên cứu lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
084910M Thạc sĩ dinh dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
106844H Thạc sĩ phân tích dữ liệu sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
068373J Thạc sĩ thực hành điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
110244J Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
094880G Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
047818C Thạc sĩ Triết học (Khoa Y) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00008C Đại học Monash (Monash)
041047A Tiến sĩ Triết học (Khoa Y, Điều dưỡng & Khoa học sức khỏe) (Y học) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
072172F Cử nhân nghệ thuật tâm lý học Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
0101649 Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
102199J Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
050228K Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
095513M Cử nhân khoa học thể thao và thể dục Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
070085K Cử nhân Sinh lý học Thể dục Lâm sàng Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
077705G Cử nhân quản lý thông tin y tế Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
076173F Cử nhân khoa học phòng thí nghiệm y tế Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
003501K Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
065615J Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Khoa học Hành vi (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
077687E Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Y tế Công cộng Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
077703K Cử nhân khoa học dinh dưỡng Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
077691J Cử nhân Y tế Công cộng Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
093231D Cử nhân khoa học thể thao và thể dục Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
080482C Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
084929M Thạc sĩ quản lý sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
077704J Thạc sĩ Y tế, An toàn và Môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
107928G Thạc sĩ Điều dưỡng (Nhập học thực hành) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
084930G Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
077042J Cử nhân Khoa học Sức khỏe/Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Y học Trung Quốc) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
023212J Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
056171G Thạc sĩ Y học Phòng thí nghiệm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
107034A Thạc sĩ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079729F Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110530C Tiến sĩ (Khoa học sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
099214A Cử nhân Dịch vụ Con người và Cộng đồng Bằng cử nhân 03739K Viện Giáo dục Southern Cross (Giáo dục Đại học) Pty Ltd
078636G Cử nhân hộ sinh Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
016165C Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
093295K Cử nhân Điều dưỡng – Y tá đã đăng ký vào Con đường Y tá đã Đăng ký Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
059883F Cử nhân khoa học thể thao và thể dục Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
112414B Cử nhân dịch vụ cộng đồng Bằng cử nhân 03047E Công ty TNHH Cao đẳng Quốc tế Stanley
077669G Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
095885E Cử nhân Khoa học sức khỏe (Chuyên nghiệp) Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
093361E Cử nhân Khoa học sức khỏe/Cử nhân kinh doanh Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
093360F Cử nhân Khoa học sức khỏe/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
097923K Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
0100999 Thạc sĩ dinh dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
090814E Cử nhân Khoa học Y tế và Sức khỏe Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
090815D Cử nhân Khoa học Y tế và Sức khỏe (Nâng cao) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0100331 Cử nhân nghiên cứu y khoa Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
002799F Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (MBBS) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
057076J Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072311M Thạc sĩ điều dưỡng lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
091225G Thạc sĩ tư vấn và trị liệu tâm lý Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
022523B Thạc sĩ khoa học điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
081148J Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0100332 Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
001319B Tiến sĩ Triết học (Y khoa & Phẫu thuật) Bằng tiến sĩ 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
094497C Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng) Bằng tiến sĩ 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
094498B Tiến sĩ Triết học (Y tế công cộng) Bằng tiến sĩ 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
071304G Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
111031C Thạc sĩ thống kê sinh học (nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
061211F Thạc sĩ khoa học điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
020358D Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
094598J Thạc sĩ Khoa học (Dịch tễ học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
073115G Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
007317M Thạc sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
065918E Thạc sĩ Triết học – Dân số và Sức khỏe Toàn cầu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
091556K Thạc sĩ Triết học (Khoa học y sinh) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
079646J Thạc sĩ nghiên cứu (MDHS) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
068784A Cử nhân Sinh lý học Thể dục Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
107252B Cử nhân Khoa học (Y học) Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
109399M Cử nhân Khoa học Thể dục/Thạc sĩ Vật lý trị liệu và Sinh lý học Thể dục Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
077423G Cử nhân Nghiên cứu Y khoa/Bác sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
079181D Cử nhân Nghiên cứu Y khoa/Bác sĩ Y khoa/Cử nhân Nghệ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
109397B Cử nhân Dinh dưỡng/Thạc sĩ Ăn kiêng và Đổi mới Thực phẩm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
089846G Thạc sĩ Y tế Toàn cầu (Mở rộng) /Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
0100682 Thạc sĩ Y tế Toàn cầu (Mở rộng)/Thạc sĩ Thông tin về Bệnh Truyền nhiễm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
089845G Thạc sĩ Y tế Toàn cầu/Thạc sĩ Lãnh đạo và Quản lý Y tế (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
0100678 Thạc sĩ Y tế Toàn cầu/Thạc sĩ Thông tin về Bệnh Truyền nhiễm (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
089838G Thạc sĩ Y tế Toàn cầu/Thạc sĩ Y tế Công cộng (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
0100681 Thạc sĩ Y tế Công cộng (Mở rộng)/Tình báo về Bệnh Truyền nhiễm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
089839F Thạc sĩ Y tế Công cộng (Mở rộng)/Thạc sĩ Lãnh đạo và Quản lý Y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
0100684 Thạc sĩ Y tế Công cộng/Tình báo về Bệnh Truyền nhiễm (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
089844J Thạc sĩ Y tế Công cộng/Thạc sĩ Lãnh đạo và Quản lý Y tế (Mở rộng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
000986G Thạc sĩ Khoa học – Y học (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
051506G Tiến sĩ Triết học – Y tế công cộng và y học cộng đồng Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001051C Tiến sĩ Triết học (Giáo dục Y khoa) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001050D Tiến sĩ Triết học (Y học) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001052B Tiến sĩ Triết học (Sản phụ khoa) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001053A Tiến sĩ Triết học (Nhi khoa) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001054M Tiến sĩ Triết học (Bệnh lý học) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001058G Tiến sĩ Triết học (Tâm thần học) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
031379G Tiến sĩ Triết học (Phẫu thuật) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
102636D Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000757K Cử nhân y khoa Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
106657M Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
072609D Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
0100480 Cử nhân Y tế công cộng và cộng đồng Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
001131C Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
082394J Cử nhân Khoa học Y tế và Bác sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
102638B Thạc sĩ Sinh lý học Thể dục Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
096511E Tiến sĩ Triết học (Dịch tễ học lâm sàng và Thống kê y tế) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039727F Tiến sĩ Triết học (Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
037762G Tiến sĩ Triết học (Giới tính và Sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
096514B Tiến sĩ Triết học (Kinh tế Y tế) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
082759G Tiến sĩ Triết học (Cộng hưởng từ trong y học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039734G Tiến sĩ Triết học (Di truyền y học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000774J Tiến sĩ Triết học (Y học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
056225J Tiến sĩ Triết học (Hộ sinh) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
027433G Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
032819C Tiến sĩ Triết học (Dinh dưỡng và Ăn kiêng ) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039737D Tiến sĩ Triết học (Tâm thần học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
096518J Tiến sĩ Triết học (Khoa học hành vi và sức khỏe cộng đồng) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039738C Tiến sĩ Triết học (Y học sinh sản) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
055343M Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 01032F Đại học Notre Dame Úc
057670B Cử nhân nâng cao sức khỏe Bằng cử nhân 01032F Đại học Notre Dame Úc
109029D Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 01032F Đại học Notre Dame Úc
032049G Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 01032F Đại học Notre Dame Úc
083619M Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 01032F Đại học Notre Dame Úc
095688K Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 01032F Đại học Notre Dame Úc
107489C Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 01032F Đại học Notre Dame Úc
050456J Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
062637E Cử nhân Điều dưỡng/Cử nhân Hộ sinh Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
092443M Cử nhân Sinh lý học Thể dục Lâm sàng (Honours) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
082625K Cử nhân Y tế, Thể thao và Giáo dục thể chất (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
078842B Cử nhân Khoa học An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
080921G Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
080920G Bác sĩ Y khoa (Ochsner) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
070265F Thạc sĩ nghiên cứu thính học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
098321F Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe Môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
110070D Thạc sĩ dịch tễ học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
082600G Thạc sĩ Kinh tế Y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
069418D Thạc sĩ nghiên cứu điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
106961C Thạc sĩ Vệ sinh lao động/Thạc sĩ Khoa học an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
002041G Thạc sĩ nghiên cứu trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
110071C Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
0101740 Bác sĩ Y khoa (Ochsner) Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00025B Đại học Queensland
088106G Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Sinh lý học Thể dục) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
074245M Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Sinh lý học Thể dục) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
099887D Cử nhân Khoa học Ứng dụng/Cử nhân Nghiên cứu Nâng cao (Khoa học Thể dục và Thể thao) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
074088G Cử nhân Điều dưỡng (Nghiên cứu nâng cao) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
069877K Cử nhân nghệ thuật và thạc sĩ điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
079216J Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
068773D Thạc sĩ điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
008414B Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
052757B Thạc sĩ Khoa học ứng dụng (Khoa học sức khỏe) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00026A Đại học Sydney
057895G Thạc sĩ Triết học (Y học và Sức khỏe) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00026A Đại học Sydney
058697E Tiến sĩ Triết học về Khoa học Sức khỏe Bằng tiến sĩ 00026A Đại học Sydney
063103E Cử nhân Y khoa/Cử nhân Phẫu thuật (Nhập học sau đại học) Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
108368D Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
058929E Thạc sĩ bệnh truyền nhiễm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
075827C Thạc sĩ Y tế Công cộng (Thực hành) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
089788A Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
078208F Thạc sĩ Triết học (Y học) (Khoa học sinh học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
037158F Tiến sĩ Triết học (Y học) (Khoa học sinh học) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
037160A Tiến sĩ Triết học (Y học) (Lâm sàng) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
037159E Tiến sĩ Triết học (Y học) (Khoa học cận lâm sàng) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
037157G Tiến sĩ Triết học (Y học) (Y tế công cộng) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
084579F Cử nhân Khoa học sức khỏe (Liệu pháp cơ lâm sàng) Bằng cử nhân 00246M Hãy suy nghĩ: Colleges Pty Ltd
088181G Cử nhân Y tế công cộng ứng dụng Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
093345E Cử nhân Khoa học sức khỏe (thẩm mỹ) Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
099642C Cử nhân Khoa học sức khỏe (Dinh dưỡng lâm sàng) Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
0100910 Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 03389E Đại học Torrens Úc Limited
095594E Thạc sĩ Y tế Công cộng nâng cao Bằng thạc sĩ (khóa học) 03389E Đại học Torrens Úc Limited
103266F Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
098277E Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Phong trào Con người) Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
098278D Cử nhân Khoa học sức khỏe (Nghiên cứu dinh dưỡng) Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
046612C Cử nhân dinh dưỡng con người Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
096888E Cử nhân hộ sinh Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
095076E Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
081005B Cử nhân khoa học thể thao và thể dục Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
049506C Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
069337E Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
008620G Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
071722M Cử nhân Điều dưỡng (Chuyển đổi) Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
075433K Thạc sĩ thực hành điều dưỡng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00003G Đại học New England
069343G Thạc sĩ Triết học (Sức khỏe) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00003G Đại học New England
014586J Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng, 4 năm) Bằng tiến sĩ 00003G Đại học New England
094935G Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
094936G Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao, Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
0100073 Cử nhân Khoa học Y tế (Y tế công cộng) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
027744D Cử nhân Phong trào Con người Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
092312M Cử nhân Phong trào Con người, Cử nhân Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
036241G Cử nhân Hộ sinh (Đăng ký trước) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
024218F Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
079308E Tiến sĩ Triết học (Khoa học sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
024085C Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
072923E Tiến sĩ Triết học (Y tế công cộng) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
093153B Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00244B Đại học Nam Queensland
089149K Cử nhân Y tá Bằng cử nhân 00244B Đại học Nam Queensland
084354A Cử nhân khoa học thể thao và thể dục Bằng cử nhân 00244B Đại học Nam Queensland
062647C Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00244B Đại học Nam Queensland
056049J Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
102253H Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
001680G Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
102252J Cử nhân Điều dưỡng (Tăng tốc) Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
055223G Cử nhân Điều dưỡng (Fast Track) Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
098361J Cử nhân khoa học dinh dưỡng Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
098199C Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
107736D Cử nhân Khoa học Y tế và Bác sĩ Y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
003351G Tiến sĩ Triết học (Nghiên cứu Y học) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
079603J Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
102585K Tiến sĩ Triết học (Y tế công cộng) và Chứng chỉ tốt nghiệp về nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
088070C Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
019877B Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
080087C Cử nhân khoa học thể thao và thể dục Bằng cử nhân 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
098052M Thạc sĩ tư vấn di truyền Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
084265B Thạc sĩ chỉnh hình Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
088080A Thạc sĩ Y tế Công cộng (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
055629G Thạc sĩ Dịch vụ Y tế (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
032320G Tiến sĩ Triết học (Điều dưỡng, Hộ sinh, Y tế) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
088974G Tiến sĩ Triết học (Y tế công cộng) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
098401F Cử nhân Sinh lý học Thể dục Lâm sàng Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
088888E Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
078086M Cử nhân Khoa học Điều dưỡng Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
072637M Cử nhân Khoa học Điều dưỡng: Tuyển sinh sau đại học Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
061658G Cử nhân dinh dưỡng Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
088626E Cử nhân nghiên cứu thể thao Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
083033D Cử nhân khoa học thể dục Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
098260C Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083034C Cử nhân khoa học dinh dưỡng Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
068536F Cử nhân Y tế Công cộng Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
081143C Cử nhân Công tác xã hội Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
084857M Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
083828B Thạc sĩ Tin học Y tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
089204G Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
007054G Thạc sĩ Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
0100649 Thạc sĩ mở rộng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
084769M Thạc sĩ Y tế Công cộng nâng cao Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
0100648 Thạc sĩ Khuyến nông Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
089196C Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
087641C Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
073059K Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
087642B Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
092158E Cử nhân khoa học da liễu Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
084833G Cử nhân Khoa học Thể dục (Thực hành Thể thao) Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
092156G Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
096482E Cử nhân dinh dưỡng con người Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
080229E Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
092160M Cử nhân Y tá Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
088601C Cử nhân Khoa học Giáo dục Thể chất và Thể thao Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
096485B Cử nhân khoa học thể thao Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
084878F Cử nhân Khoa học Thể thao (Phong trào Con người)/Cử nhân Quản lý Thể thao Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
107823E Thạc sĩ Y tế Công cộng Toàn cầu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00124K Đại học Victoria
089543M Thạc sĩ Y tế Công cộng (Dinh dưỡng Toàn cầu và Sống tích cực) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00124K Đại học Victoria
084117C Tiến sĩ Triết học (Phong trào con người) Bằng tiến sĩ 00124K Đại học Victoria
089443D Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Sức khỏe và Giáo dục Thể chất) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
079923D Cử nhân Khoa học sức khỏe (paramedicine) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
069280F Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Khoa học Thể dục và Thể thao) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
088187A Cử nhân Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Quản lý Thông tin Y tế) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
060218G Cử nhân Y khoa/Cử nhân Phẫu thuật Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
041099M Cử nhân điều dưỡng Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
050935E Cử nhân Điều dưỡng (Nhập học sau đại học) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
107742F Cử nhân Y tá Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
074706J Cử nhân Khoa học (Dinh dưỡng & Khoa học Thực phẩm) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
064020M Thạc sĩ khoa học sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
086213J Thạc sĩ Điều dưỡng (Nghiên cứu chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
108310M Thạc sĩ Thực hành Điều dưỡng (Đăng ký trước) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
014002E Thạc sĩ Y tế Công cộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
097592B Bác sĩ y khoa Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00917K Đại học Tây Sydney
092784A Bác sĩ y khoa Bằng tiến sĩ 00917K Đại học Tây Sydney
050324K Tiến sĩ Triết học [S&HS] Bằng tiến sĩ 00917K Đại học Tây Sydney
Sức khỏe đồng minh
078172B Cử nhân trị liệu nghề nghiệp Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
071515G Cử nhân Vật lý trị liệu Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
078173A Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
078174M Cử nhân bệnh lý ngôn ngữ Bằng cử nhân 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
086192J Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
102185D Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
097207E Thạc sĩ lãnh đạo và quản lý trong chăm sóc sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
084338A Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
084339M Thạc sĩ Tâm lý học (Giáo dục và Phát triển) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00004G Đại học Công giáo Úc Limited
107411C Cử nhân chỉnh hình Bằng cử nhân 03943F Trường Cao đẳng Chiropractic Úc
047423M Cử nhân Khoa học (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc
036680G Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00120C Đại học Quốc gia Úc
003116G Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
096441C Thạc sĩ tâm lý học chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
070333K Tiến sĩ Triết học, Tâm lý học lâm sàng Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
070332M Tiến sĩ Triết học, Tâm lý học Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
093921M Cử nhân Khoa học Tâm lý/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00017B Đại học Bond
063429E Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00017B Đại học Bond
075478G Bác sĩ vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00017B Đại học Bond
111801K Bác sĩ vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00017B Đại học Bond
106625H Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00017B Đại học Bond
090670E Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00017B Đại học Bond
075757A Cử nhân khoa học (chiropractic) Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
084516K Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
075753E Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00219C Đại học Trung tâm Queensland
075754D Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00219C Đại học Trung tâm Queensland
075755C Cử nhân Thực hành về Bàn chân (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00219C Đại học Trung tâm Queensland
0101879 Thạc sĩ Chiropractic lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
015724G Thạc sĩ khoa học sức khỏe Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00219C Đại học Trung tâm Queensland
107547J Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
108288D Thạc sĩ thính học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
108290K Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
108292H Thạc sĩ trị liệu ngôn ngữ và ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
016828B Cử nhân trị liệu nghề nghiệp Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
022016K Cử nhân Dược Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
039053K Cử nhân Vật lý trị liệu Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
039051A Cử nhân Y khoa Nhi khoa Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
025518G Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
011994F Cử nhân Khoa học Xã hội (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
039052M Cử nhân Bệnh lý Âm ngữ và Ngôn ngữ Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
112937H Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Danh dự Tích hợp Bằng cử nhân danh dự 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
072060C Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học) Bằng tiến sĩ 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
003920B Cử nhân Dược Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
041070B Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
077744A Cử nhân Khoa học (Khoa học Thể dục và Thể thao) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
003888G Cử nhân Khoa học (Liệu pháp nghề nghiệp) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
003890C Cử nhân Khoa học (Vật lý trị liệu) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
080702G Cử nhân Khoa học (Tâm lý học và Quản lý nguồn nhân lực) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
095948F Cử nhân Khoa học (Tâm lý học), Cử nhân Thương mại (Marketing) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
032949D Cử nhân Khoa học (Ngôn ngữ trị liệu) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
096304A Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00301J Đại học Curtin
094933K Cử nhân Khoa học (Trị liệu nghề nghiệp) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00301J Đại học Curtin
108991C Cử nhân Khoa học (Vật lý trị liệu) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00301J Đại học Curtin
0100583 Cử nhân Khoa học (Ngôn ngữ trị liệu) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00301J Đại học Curtin
077383K Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
068621J Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
033868G Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
043962E Tiến sĩ Triết học (Khoa học Giao tiếp Con người) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043997E Tiến sĩ Triết học (Liệu pháp nghề nghiệp) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043998D Tiến sĩ Triết học (Dược) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043965B Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
077384J Cử nhân nghệ thuật (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
079572M Cử nhân Tội phạm học/Cử nhân Khoa học Tâm lý Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
055178G Cử nhân trị liệu nghề nghiệp Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
079316E Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
083228D Cử nhân Khoa học Thị giác/Thạc sĩ Đo thị lực Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
060023G Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
088717B Thạc sĩ Tâm lý học (Tổ chức) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
018832A Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
018831B Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
022556D Bác sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Bằng tiến sĩ 00113B Đại học Deakin (Deakin)
0100522 Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
0100521 Cử nhân Tâm lý và Tư vấn Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
0100523 Cử nhân Tâm lý học, Tội phạm học và Tư pháp Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
060854A Cử nhân Khoa học (Khoa học Thể dục và Phục hồi chức năng) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
055463C Cử nhân Khoa học (Liệu pháp nghề nghiệp) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
070836J Cử nhân bệnh lý ngôn ngữ Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
074074C Thạc sĩ tâm lý học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
055553A Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00103D Đại học Liên bang Úc
023580G Cử nhân Khoa học Hành vi (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
020920E Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
077358M Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
004716J Cử nhân bệnh lý ngôn ngữ Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
017912J Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
073617G Cử nhân Âm ngữ trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00114A Đại học Flinders
110760M Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Khoa học Thị giác), Thạc sĩ Đo thị lực Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
027824D Thạc sĩ thính học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
0101988 Thạc sĩ Phục hồi chức năng lâm sàng (2 năm) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
090620D Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
079421D Thạc sĩ Vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
054304D Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
039996G Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học lâm sàng) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
106256F Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học) Bằng tiến sĩ 00114A Đại học Flinders
017585G Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
079926A Cử nhân trị liệu nghề nghiệp Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
077649M Cử nhân Dược Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
094396G Cử nhân Vật lý trị liệu Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
058555G Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
061467D Cử nhân Khoa học Tâm lý/Cử nhân Tội phạm học và Tư pháp Hình sự Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
058545K Cử nhân Khoa học Tâm lý/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
086243C Cử nhân Luật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Tâm lý Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
084288F Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
0100240 Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
094397G Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
033967E Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
019491J Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
085641G Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
076264C Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
053801F Cử nhân Vật lý trị liệu Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
085452B Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
094677K Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00117J Đại học James Cook
094678J Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00117J Đại học James Cook
094679G Cử nhân Âm ngữ trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00117J Đại học James Cook
019793F Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
081931G Thạc sĩ Triết học (Sức khỏe) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00117J Đại học James Cook
081922J Tiến sĩ Triết học (Sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00117J Đại học James Cook
083317C Cử nhân khoa học ứng dụng Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
096350F Cử nhân Tội phạm học/Cử nhân Khoa học Tâm lý Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
002915G Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0101261 Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0100796 Cử nhân Chỉnh hình (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
069561G Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0101262 Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0100797 Cử nhân chuyên khoa bàn chân (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
0100798 Cử nhân Chân tay giả và Chỉnh hình (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
077479B Thạc sĩ trị liệu nghệ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
080780D Thạc sĩ thính học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
062802G Bậc thầy của chân tay giả lâm sàng và chỉnh hình Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
006277M Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
075420D Thạc sĩ Khoa học sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
062795B Thạc sĩ thực hành trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
062798K Thạc sĩ thực hành vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
062806D Thạc sĩ Thực hành Nhi khoa Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
106839E Thạc sĩ tư vấn phục hồi chức năng và sức khỏe tâm thần Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
073116F Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
031706J Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
006629C Tiến sĩ Triết học (Khoa học sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
001359E Cử nhân Nghệ thuật – Tâm lý học Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
028866G Cử nhân Khoa học Chiropractic Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099142A Cử nhân Khoa học nhận thức và não bộ Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099150A Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099151M Cử nhân Khoa học về Nghe và Nói Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
021498F Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
084699J Thạc sĩ Chiropractic Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
027373D Thạc sĩ thính học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
027374C Thạc sĩ tâm lý học thần kinh lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
001396M Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
030053E Thạc sĩ tâm lý tổ chức Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
037303B Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ và ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
075265K Bác sĩ vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
027361G PHD / Thạc sĩ kết hợp về Tâm lý học lâm sàng Bằng tiến sĩ 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
111153D Cử nhân nghệ thuật và cử nhân khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
058486E Cử nhân khoa học dược phẩm Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
108900M Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
082509C Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
082370F Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
064804A Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
089709E Cử nhân Dược (Danh dự) và Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
099968C Bác sĩ vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
102715E Thạc sĩ phân tích hành vi ứng dụng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
038585A Thạc sĩ tâm lý giáo dục và phát triển Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
079265M Thạc sĩ thực hành trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
105950C Thạc sĩ khoa học dược phẩm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
0100729 Thạc sĩ Triết học Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00008C Đại học Monash (Monash)
095944K Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học thần kinh lâm sàng) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
095943M Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học lâm sàng) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
041048M Tiến sĩ Triết học (Khoa Dược) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
079343B Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
083417K Cử nhân Khoa học về Khoa học Chiropractic dẫn đến Cử nhân Chiropractic lâm sàng Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
091972E Cử nhân Khoa học Tâm lý học Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
106087G Cử nhân Khoa học Thể dục và Thể thao/Thạc sĩ Sinh lý học Thể dục Lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
079349G Thạc sĩ Tâm lý học Ứng dụng trong Tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
071878B Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 01328A Navitas Pty Ltd
097106K Cử nhân Khoa học Tâm lý và Tư vấn Bằng cử nhân 01328A Navitas Pty Ltd
097107J Cử nhân Khoa học Tâm lý và Tội phạm học Bằng cử nhân 01328A Navitas Pty Ltd
0101844 Cử nhân Khoa học Tâm lý và Tư vấn – BPsySciCou Bằng cử nhân 01328A Navitas Pty Ltd
034136C Cử nhân Khoa học Hành vi (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
060816G Cử nhân Khoa học Hành vi (Tâm lý học) / Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
065387E Cử nhân Khoa học Hành vi (Tâm lý học) / Cử nhân Công tác Xã hội Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
076302B Cử nhân Khoa học Hành vi (Tâm lý học)/Cử nhân Tư pháp Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
077686F Cử nhân chuyên khoa bàn chân Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
065380A Cử nhân Khoa học Thị giác Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
089126F Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
080485M Cử nhân chuyên khoa bàn chân (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
052769J Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
065379E Thạc sĩ đo thị lực Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
053489J Thạc sĩ Tâm lý học (Giáo dục và Phát triển) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
029765E Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
077044G Cử nhân Khoa học Sức khỏe/Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Chropractic) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
077043G Cử nhân Khoa học Sức khỏe/Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Nắn xương) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110984F Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
035023D Cử nhân Khoa học Xã hội (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079791M Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079592G Cử nhân Công tác xã hội (Danh dự)/Cử nhân Khoa học xã hội (Tâm lý học) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
093570G Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079730B Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
091528C Cử nhân Khoa học lâm sàng (Nghiên cứu nắn xương) Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
0102160 Cử nhân Khoa học Thể dục và Khoa học Tâm lý Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
082680C Cử nhân trị liệu nghề nghiệp Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
071464B Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
088389B Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
0100753 Cử nhân Khoa học Tâm lý/Cử nhân Tư pháp Hình sự và Tội phạm học Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
088386E Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
089748J Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
098499B Thạc sĩ Vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
082697E Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
083182B Tiến sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng và pháp y) Bằng tiến sĩ 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
106811F Cử nhân Tâm lý và Tư vấn Bằng cử nhân 03530E Viện Cairnmillar _
092973G Thạc sĩ thực hành tâm lý học chuyên nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 03530E Viện Cairnmillar _
092972G Thạc sĩ Tâm lý học (Tâm lý học lâm sàng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 03530E Viện Cairnmillar _
060177M Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082123K Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) (Hóa chất và Dược phẩm) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0101681 Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
0101679 Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097488B Cử nhân Tâm lý học (Nâng cao) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
061743M Thạc sĩ Tâm lý học (Sức khỏe) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
042771J Thạc sĩ Tâm lý học (Yếu tố tổ chức và con người) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072811B Bác sĩ đo thị lực Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
071302J Bác sĩ vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
062905A Thạc sĩ thính học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
009699J Thạc sĩ tâm lý giáo dục Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
055550D Thạc sĩ trị liệu âm nhạc Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
009681G Thạc sĩ tâm lý học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
065917F Thạc sĩ Triết học – Khoa học sức khỏe Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
046262J Thạc sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
006670B Tiến sĩ Triết học (Y khoa, Nha khoa & Khoa học sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
037232A Thạc sĩ Tâm lý học / Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
072206A Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088765E Cử nhân Khoa học Tâm lý/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
092962K Cử nhân Khoa học Thị giác Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088874M Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088835G Cử nhân Tâm lý học (Danh dự)/Cử nhân Luật Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
110656M Cử nhân Khoa học Thể dục Ứng dụng/Thạc sĩ Sinh lý học Thể dục Lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
109398A Cử nhân Dược/Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
092960A Cử nhân Khoa học Thị giác/Thạc sĩ Đo thị lực lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
093022B Thạc sĩ đo thị lực lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001934A Thạc sĩ Tâm lý học – Lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
028068E Thạc sĩ Tâm lý học – Pháp y Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
111879K Tiến sĩ Triết học – Khoa học sức khỏe Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001060B Tiến sĩ Triết học (Đo thị lực) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001047K Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
070978F Tiến sĩ Triết học về Khoa học Thị giác Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
031290F Cử nhân nghiên cứu phát triển Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
058964B Cử nhân chuyên khoa bàn chân Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
095149D Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
001132B Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
079931D Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039298M Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
029748F Cử nhân Âm ngữ trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
098562M Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
057005B Tiến sĩ Triết học (Dược) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
045953A Tiến sĩ Triết học (Vật lý trị liệu) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
074728C Tiến sĩ Triết học (Bàn chân) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000828M Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
045951C Tiến sĩ Triết học (Ngôn ngữ trị liệu) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
040261C Cử nhân Khoa học hành vi Bằng cử nhân 01032F Đại học Notre Dame Úc
045167E Cử nhân Vật lý trị liệu Bằng cử nhân 01032F Đại học Notre Dame Úc
055897K Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
082621C Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
082626J Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
102479A Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
082622B Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
084715C Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
082623A Cử nhân Âm ngữ trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
105112H Thạc sĩ tâm lý kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
026000G Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
002042G Thạc sĩ tâm lý tổ chức Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
039545A Thạc sĩ nghiên cứu vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
092458D Thạc sĩ tâm lý học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
002057M Thạc sĩ nghiên cứu bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
085249E Tiến sĩ Triết học (Khoa học sức khỏe và hành vi, Y học và Y sinh Bằng tiến sĩ 00025B Đại học Queensland
084717A Bác sĩ tâm lý Bằng tiến sĩ 00025B Đại học Queensland
063849G Cử nhân Khoa học ứng dụng (Liệu pháp nghề nghiệp) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
063847J Cử nhân Khoa học ứng dụng (Vật lý trị liệu) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
012825D Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Ngôn ngữ trị liệu) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
000723J Cử nhân Dược Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
089436C Cử nhân Dược và Quản lý Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
107969J Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
019184J Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
107970E Cử nhân danh dự tâm lý học Bằng cử nhân danh dự 00026A Đại học Sydney
105223A Cử nhân Dược (Danh dự) / Thạc sĩ Thực hành Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
105222B Cử nhân Dược và Quản lý (Danh dự) / Thạc sĩ Thực hành Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
082878M Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
027888K Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
050004D Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
047794F Thạc sĩ Vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
052756C Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ lời nói Bằng thạc sĩ (khóa học) 00026A Đại học Sydney
030522C Tiến sĩ Triết học về Dược Bằng tiến sĩ 00026A Đại học Sydney
107443F Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
107444E Cử nhân Tâm lý học và Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
093572E Thạc sĩ tâm lý kinh doanh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
033772E Thạc sĩ thính học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
077549D Thạc sĩ Tâm lý học công nghiệp và tổ chức (Khóa học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
0101919 Bác sĩ đo thị lực Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
075343A Bác sĩ chuyên khoa Nhi Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
051547J Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (mở rộng) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
077710M Tiến sĩ Triết học và Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
098995G Cử nhân nghệ thuật/Cử nhân khoa học tâm lý học Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
078923A Cử nhân Sinh lý học Thể dục và Phục hồi chức năng Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
095232J Cử nhân trị liệu nghề nghiệp Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
076967E Cử nhân Dược Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
106125F Cử nhân Dược Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
076966F Cử nhân Vật lý trị liệu Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
054172M Cử nhân Khoa học Tâm lý học Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
094977J Cử nhân Khoa học Thị giác Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
049512E Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
069273E Thạc sĩ trị liệu nghề nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
094979G Thạc sĩ đo thị lực Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
105330J Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
049510G Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
050002F Thạc sĩ Vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
094978G Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00212K Đại học Canberra
065103M Tiến sĩ Triết học trong Tâm lý học lâm sàng Bằng tiến sĩ 00212K Đại học Canberra
061357K Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
084829D Cử nhân Dược danh dự Bằng cử nhân danh dự 00003G Đại học New England
012927J Tiến sĩ Triết học (Allied Health) 4 năm Bằng tiến sĩ 00003G Đại học New England
066960F Tiến sĩ Triết học (Khoa học hành vi, Khoa học xã hội) 4 năm Bằng tiến sĩ 00003G Đại học New England
060209G Cử nhân khoa học dược phẩm Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
008312G Cử nhân chuyên khoa bàn chân Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
036236E Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
079096A Cử nhân Tâm lý học (Khoa học thần kinh nhận thức) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
081882A Cử nhân Tâm lý học (Tư vấn và Kỹ năng giao tiếp) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
086330D Cử nhân Tâm lý học (Tư vấn và Kỹ năng giao tiếp), Cử nhân Kinh doanh (Quản lý nguồn nhân lực) Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
055257J Cử nhân Khoa học Xã hội (Dịch vụ Con người), Cử nhân Tâm lý học Bằng cử nhân 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
095008F Cử nhân Sinh lý học Thể dục Lâm sàng (Honours) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088336D Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088337C Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088338B Cử nhân Vật lý trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
088339A Cử nhân chuyên khoa bàn chân (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
036237D Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
091255A Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) (Khoa học thần kinh nhận thức) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
0101865 Cử nhân Âm ngữ trị liệu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
024071J Thạc sĩ Trị liệu Nghề nghiệp (Nhập học sau đại học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
045406F Thạc sĩ Vật lý trị liệu (Đầu vào sau đại học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
048570C Tiến sĩ Triết học (Dược) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
072921G Tiến sĩ Triết học (Vật lý trị liệu) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
040647G Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học) Bằng tiến sĩ 00121B Đại học Nam Úc ( UniSA )
0101389 Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00244B Đại học Nam Queensland
002058K Cử nhân Dược Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
089945D Cử nhân khoa học tâm lý Bằng cử nhân 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
095529C Cử nhân Dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
110246G Cử nhân Dược danh dự Bằng cử nhân danh dự 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
080696M Thạc sĩ khoa học dược phẩm Bằng thạc sĩ (khóa học) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
000443F Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) (Khóa học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
009333F Tiến sĩ Triết học (Dược) và Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
079609C Tiến sĩ Triết học (Tâm lý học) và Chứng chỉ tốt nghiệp về nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00586B Đại học Tasmania ( UTas )
084263D Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
084264C Thạc sĩ thực hành sản xuất tốt Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
074915M Thạc sĩ Dược Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
091975B Thạc sĩ Vật lý trị liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
098167M Thạc sĩ bệnh lý ngôn ngữ Bằng thạc sĩ (khóa học) 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
074603E Tiến sĩ Triết học (Dược) Bằng tiến sĩ 00099F Đại học Công nghệ Sydney (UTS)
110837F Cử nhân Khoa học Hành vi (Tâm lý học) Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
110840M Cử nhân Khoa học Hành vi (Tâm lý học)/Cử nhân Tội phạm học và Tư pháp Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
098464B Cử nhân Công nghiệp Sáng tạo (Viết sáng tạo và Xuất bản) Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
109235J Cử nhân chân tay giả và chỉnh hình Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
063008D Cử nhân Khoa học Xã hội (Tâm lý học) Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
088621K Cử nhân Khoa học Xã hội (Tâm lý học)/Cử nhân Tội phạm học và Tư pháp Bằng cử nhân 01595D Đại học Sunshine Coast
077418D Cử nhân trị liệu nghề nghiệp (danh dự) Bằng cử nhân danh dự 01595D Đại học Sunshine Coast
090558E Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 01595D Đại học Sunshine Coast
016112E Cử nhân Khoa học Thể dục và Phục hồi chức năng Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
0101657 Cử nhân khoa học thần kinh Bằng cử nhân 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
084845D Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
027467J Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
003002G Tiến sĩ Triết học Bằng tiến sĩ 00102E Đại học Wollongong ( UoW )
102921K Cử nhân Tội phạm học/Cử nhân Nghiên cứu Tâm lý Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
084834G Cử nhân Khoa học Thể dục (Thực hành lâm sàng) Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
071141K Cử nhân nghiên cứu tâm lý Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
075219E Cử nhân Nghiên cứu Tâm lý/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
088781E Cử nhân Khoa học (Nắn xương) Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
103517C Cử nhân Khoa học (Nắn xương)/Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe (Nắn xương) Bằng cử nhân 00124K Đại học Victoria
077996C Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00124K Đại học Victoria
107915A Thạc sĩ Tâm lý học ứng dụng (Tâm lý cộng đồng) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00124K Đại học Victoria
088592K Tiến sĩ Triết học (Tích hợp) (Tâm lý học) Bằng tiến sĩ 00124K Đại học Victoria
044779G Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
086212K Cử nhân trị liệu nghề nghiệp Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
0101790 Cử nhân Vật lý trị liệu Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
086123M Cử nhân Y khoa Nhi khoa Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
107229A Cử nhân Khoa học Tâm lý và Xã hội Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
041143A Cử nhân tâm lý học Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
082919G Cử nhân Khoa học Xã hội (Tâm lý học) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
0100189 Cử nhân bệnh lý ngôn ngữ Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
096963K Văn bằng Khoa học sức khỏe/Cử nhân Khoa học sức khỏe Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
096964J Văn bằng Khoa học sức khỏe/Cử nhân Khoa học sức khỏe (HPE) Bằng cử nhân 00917K Đại học Tây Sydney
106080C Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00917K Đại học Tây Sydney
013543F Thạc sĩ trị liệu nghệ thuật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
042101C Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00917K Đại học Tây Sydney
Nông nghiệp
091180D Cử nhân Môi trường và bền vững Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc
064778J Cử nhân di truyền học Bằng cử nhân 00120C Đại học Quốc gia Úc
082279A Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082280G Thạc sĩ Công nghệ sinh học (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082291E Bậc thầy về thay đổi năng lượng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082292D Bậc thầy về thay đổi năng lượng (nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082293C Thạc sĩ môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082294B Thạc sĩ Môi trường (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082296M Thạc sĩ quản lý và phát triển môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082297K Thạc sĩ khoa học môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082298J Thạc sĩ Khoa học Môi trường (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082299G Thạc sỹ Lâm nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082300J Thạc sĩ Lâm nghiệp (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082376M Thạc sĩ khoa học thần kinh Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
082342K Thạc sĩ khoa học thần kinh (nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
102931H Thạc sĩ Khoa học (Nâng cao) về Khoa học Vật liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
0101483 Thạc sĩ khoa học về đổi mới nông nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
102930J Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Vật liệu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00120C Đại học Quốc gia Úc
048396A Thạc sĩ Triết học (Trường nghiên cứu Hóa học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00120C Đại học Quốc gia Úc
070534A Thạc sĩ Triết học, Trường Môi trường và Xã hội Fenner Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00120C Đại học Quốc gia Úc
048373G Tiến sĩ Triết học (Trường Nghiên cứu Hóa học) Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
070533B Tiến sĩ Triết học, Trường Môi trường và Xã hội Fenner Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
070535M Tiến sĩ Triết học, Trường Nghiên cứu Sinh học Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
048379B Tiến sĩ Triết học, Trường Nghiên cứu Vật lý và Kỹ thuật Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
048349G Tiến sĩ Triết học, Khoa học Bằng tiến sĩ 00120C Đại học Quốc gia Úc
082589J Cử nhân khoa học an toàn sinh học Bằng cử nhân 02411J Viện Box Hill
088550J Cử nhân Nông nghiệp Bằng cử nhân 00219C Đại học Trung tâm Queensland
058808C Tiến sĩ Triết học (Khoa học, Kỹ thuật và Sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00219C Đại học Trung tâm Queensland
042477D Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
096354B Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
107549G Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
107551B Thạc sĩ khoa học không gian ứng dụng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
075071J Thạc sĩ quản lý môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00300K Đại học Charles Darwin (CDU)
057781F Cử nhân quản lý kinh doanh nông nghiệp Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
0101014 Cử nhân Nông nghiệp Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
068972G Cử nhân Khoa học Động vật Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
012005G Cử nhân Khoa học về Ngựa Bằng cử nhân 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
109132E Thạc sĩ khoa học nông nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
039048G Tiến sĩ Triết học ( Khoa học phi phòng thí nghiệm) Bằng tiến sĩ 00005F Đại học Charles Sturt (CSU)
029345C Cử nhân kinh doanh nông nghiệp Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
102738J Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
050345E Cử nhân Khoa học (Di truyền phân tử và Công nghệ sinh học) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
061600D Cử nhân Khoa học (Khoa học) Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
074654E Cử nhân Khoa học, Cử nhân Thương mại Bằng cử nhân 00301J Đại học Curtin
107626K Thạc sĩ Khoa học (Nông nghiệp và An ninh lương thực) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
061489J Thạc sĩ Khoa học (Khoa học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00301J Đại học Curtin
072468A Thạc sĩ Triết học (Môi trường và Nông nghiệp) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00301J Đại học Curtin
043971D Tiến sĩ Triết học (Khoa học y sinh) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
043968K Tiến sĩ Triết học (Hóa học) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
050587J Tiến sĩ Triết học (Kỹ thuật) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
072469M Tiến sĩ Triết học (Môi trường và Nông nghiệp) Nghiên cứu Bằng tiến sĩ 00301J Đại học Curtin
085577M Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
075361K Cử nhân Khoa học Môi trường (Quản lý Môi trường và Tính bền vững) Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
053749E Cử nhân Khoa học Môi trường (Sinh học biển) Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
055286D Cử nhân Khoa học Môi trường (Sinh học bảo tồn và động vật hoang dã) Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
0100303 Cử nhân khoa học biển Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
075365F Cử nhân Động vật học và Khoa học động vật Bằng cử nhân 00113B Đại học Deakin (Deakin)
096752K Thạc sĩ bền vững Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
108874H Thạc sĩ bền vững (Chuyên nghiệp) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00113B Đại học Deakin (Deakin)
105884H Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
106397D Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
074071F Cử nhân Khoa học (Quản lý Môi trường) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
057984F Cử nhân Khoa học (Sinh học biển và nước ngọt) Bằng cử nhân 00279B Đại học Edith Cowan
0100038 Thạc sĩ tin sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
091873G Thạc sĩ khoa học môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
108845B Thạc sĩ khoa học làm vườn Bằng thạc sĩ (khóa học) 00279B Đại học Edith Cowan
044127K Tiến sĩ Triết học (Khoa học) Bằng tiến sĩ 00103D Đại học Liên bang Úc
055237B Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
089663C Cử nhân Khoa học (Khoa học Hóa học) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
036355J Cử nhân Khoa học (Khoa học Môi trường) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
023581F Cử nhân Khoa học (Khoa học Pháp y và Phân tích) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
033068G Cử nhân Khoa học (Sinh học biển) Bằng cử nhân 00114A Đại học Flinders
107182M Thạc sĩ quản lý môi trường và bền vững Bằng thạc sĩ (khóa học) 00114A Đại học Flinders
090584C Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
094399E Cử nhân Khoa học Môi trường/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
097101D Cử nhân Khoa học Môi trường/Cử nhân Khoa học Dữ liệu Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
062204G Cử nhân Khoa học Pháp y/Cử nhân Tội phạm học và Tư pháp hình sự Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
059729E Cử nhân khoa học biển Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
027473M Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
097100E Cử nhân Khoa học/Cử nhân Khoa học Dữ liệu Bằng cử nhân 00233E Đại học Griffith
060396M Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
082673B Cử nhân Khoa học sinh học phân tử (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
0100743 Cử nhân Luật (Danh dự)/Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân danh dự 00233E Đại học Griffith
083206K Thạc sĩ môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
076266A Thạc sĩ Quy hoạch đô thị và môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00233E Đại học Griffith
028993A Cử nhân nghệ thuật – Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
070556F Cử nhân Khoa học Kinh doanh và Môi trường Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
056552E Cử nhân khoa học biển Bằng cử nhân 00117J Đại học James Cook
107243C Thạc sĩ sinh học biển Bằng thạc sĩ (khóa học) 00117J Đại học James Cook
081368G Thạc sĩ Triết học (Nông nghiệp, Môi trường và nghiên cứu liên quan) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00117J Đại học James Cook
106731F Thạc sĩ Triết học (Khoa học y tế, phân tử và thú y) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00117J Đại học James Cook
081373M Thạc sĩ Triết học (Khoa học tự nhiên và vật lý) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00117J Đại học James Cook
081386F Tiến sĩ Triết học (Nông nghiệp, Môi trường và Nghiên cứu liên quan) Bằng tiến sĩ 00117J Đại học James Cook
076292K Tiến sĩ Triết học (Khoa Khoa học & Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00117J Đại học James Cook
081930J Tiến sĩ Triết học (Khoa học y tế và phân tử) Bằng tiến sĩ 00117J Đại học James Cook
106732E Tiến sĩ Triết học (Khoa học y tế, phân tử và thú y) Bằng tiến sĩ 00117J Đại học James Cook
081389C Tiến sĩ Triết học (Khoa học tự nhiên và vật lý) Bằng tiến sĩ 00117J Đại học James Cook
077310E Cử nhân khoa học nông nghiệp Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
104803M Cử nhân Nông nghiệp Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
006171K Cử nhân khoa học sinh học Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
095556M Cử nhân y sinh Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
022039C Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
071128G Cử nhân Khoa học (Sinh học bảo tồn và động vật hoang dã) Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
103743D Cử nhân Sinh học Động vật Hoang dã và Bảo tồn Bằng cử nhân 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
107092B Cử nhân Luật ( Danh dự)/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
049585K Thạc sĩ Công nghệ sinh học và Tin sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
091417K Thạc sĩ quản lý công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
062473J Thạc sĩ Khoa học Hóa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
071897K Thạc sĩ khoa học Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
072940D Tiến sĩ Triết học (Khoa học) Bằng tiến sĩ 00115M Đại học La Trobe (La Trobe)
067848J Cử nhân đa dạng sinh học và bảo tồn Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
067858G Cử nhân Môi trường Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
037278J Cử nhân khoa học biển Bằng cử nhân 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
086079K Thạc sĩ sinh học bảo tồn Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
084700K Thạc sĩ môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
099513A Thạc sĩ khoa học và quản lý biển Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
097385J Thạc sĩ đổi mới khoa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
083810A Thạc sĩ phát triển bền vững Bằng thạc sĩ (khóa học) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
087963G Thạc sĩ nghiên cứu (Khoa học và Kỹ thuật) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
001404E Tiến sĩ Triết học (Khoa học và Kỹ thuật) Bằng tiến sĩ 00002J Đại học Macquarie (Macquarie)
070935F Cử nhân Nông nghiệp và Công nghệ Bằng cử nhân 00724G Đại học Bách khoa Melbourne
017092G Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
003968G Cử nhân Khoa học và Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
056079C Cử nhân Khoa học và Cử nhân Khoa học Y sinh Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
083405C Cử nhân Khoa học và Cử nhân Nghiên cứu Toàn cầu Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
085488A Cử nhân Khoa học và Cử nhân Âm nhạc Bằng cử nhân 00008C Đại học Monash (Monash)
080588D Cử nhân Luật (Danh dự) và Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
077237J Cử nhân Khoa học Dược nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
083681E Cử nhân Khoa học nâng cao – Nghiên cứu (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00008C Đại học Monash (Monash)
089231E Thạc sĩ Môi trường và Tính bền vững Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
0101962 Thạc sĩ phân tích bộ gen Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
096867K Thạc sĩ khoa học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00008C Đại học Monash (Monash)
001468M Thạc sĩ khoa học sinh sản Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00008C Đại học Monash (Monash)
003925G Tiến sĩ Triết học (Khoa Khoa học) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
066967K Tiến sĩ Triết học (IITB-Monash) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
079667D Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ liên kết với Đại học Justus Liebig Giessen) (Điều dưỡng Y học và Khoa học Sức khỏe) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
079668C Tiến sĩ Triết học (Viện bền vững Monash) Bằng tiến sĩ 00008C Đại học Monash (Monash)
0102135 Cử nhân khoa học nông nghiệp Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
002977D Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
079334C Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
106431G Cử nhân Khoa học (Khoa học Môi trường và Bảo tồn) Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
079345M Cử nhân Khoa học về Khoa học Động vật Bằng cử nhân 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
103444D Thạc sĩ An ninh lương thực Bằng thạc sĩ (khóa học) 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
083418J Tiến sĩ Triết học – Nông nghiệp, Môi trường và các nghiên cứu liên quan Bằng tiến sĩ 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
002223B Tiến sĩ Triết học – Cấp độ 4 Bằng tiến sĩ 00125J Đại học Murdoch (Murdoch)
0100982 Cử nhân Khoa học Y sinh/Cử nhân Toán học Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
077696D Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
078352J Cử nhân Khoa học/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
080489G Cử nhân Khoa học/Cử nhân Công nghệ thông tin Bằng cử nhân 00213J Đại học Công nghệ Queensland (QUT)
111273G Cử nhân Toán ứng dụng và Thống kê Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
068159D Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
047880G Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110981J Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
048147G Cử nhân Khoa học Môi trường/Cử nhân Môi trường và Xã hội Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
110986D Cử nhân khoa học dược phẩm Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
092330J Cử nhân khoa học dược phẩm Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
074349C Cử nhân Khoa học (Hóa học ứng dụng) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
056444J Cử nhân Khoa học (Khoa học ứng dụng) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
074352G Cử nhân Khoa học (Khoa học Sinh học) Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
076962K Cử nhân Khoa học (Công nghệ sinh học)/Cử nhân Khoa học Y sinh Bằng cử nhân 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079786G Cử nhân Khoa học Môi trường/Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ thuật Môi trường) (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079684C Thạc sĩ Khoa học (Sinh học ứng dụng & Công nghệ sinh học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079823G Thạc sĩ Khoa học (Hóa học ứng dụng) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079691D Thạc sĩ Khoa học (Khoa học y sinh) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079683D Tiến sĩ Triết học (Sinh học ứng dụng & Công nghệ sinh học) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079822J Tiến sĩ Triết học (Hóa học ứng dụng) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
079689J Tiến sĩ Triết học (Khoa học y sinh) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
085837G Tiến sĩ Triết học (Khoa học Phòng thí nghiệm và Lâm sàng) Bằng tiến sĩ 00122A Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne
077724E Tiến sĩ Triết học (Khoa học thực vật) Bằng tiến sĩ 01241G Đại học Southern Cross (SCU)
088402K Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
008343A Thạc sĩ Khoa học (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00111D Đại học Công nghệ Swinburne
069204G Cử nhân khoa học nông nghiệp Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
041715C Cử nhân nghệ thuật với Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
031007C Cử nhân Công nghệ sinh học Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
061732C Cử nhân Chính sách và Quản lý Môi trường Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
065066M Cử nhân Chính sách và Quản lý Môi trường/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
109324H Cử nhân bảo tồn biển và động vật hoang dã Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
002805B Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072659E Cử nhân Khoa học (Nâng cao) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
097317K Cử nhân Khoa học (Hành vi động vật) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
047801A Cử nhân Khoa học (Khoa học Động vật) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
057802F Cử nhân Khoa học (Sinh học biển) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
062122K Cử nhân Khoa học (Khoa học sinh học thú y) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
088769A Cử nhân Khoa học (Sinh học bảo tồn động vật hoang dã) Bằng cử nhân 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
103526B Cử nhân Công nghệ sinh học (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072995M Thạc sĩ Công nghệ sinh học (Y sinh) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
107749K Thạc sĩ Công nghệ sinh học (Y sinh) (Nâng cao) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
082842A Thạc sĩ trồng nho và rượu vang Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
081149G Thạc sĩ kinh doanh rượu vang Bằng thạc sĩ (khóa học) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
072084F Thạc sĩ Triết học (Khoa học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
001313G Tiến sĩ Triết học (Khoa học) Bằng tiến sĩ 00123M Đại học Adelaide (Adelaide)
037228G Cử nhân Nông nghiệp Bằng cử nhân 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
058838G Cử nhân y sinh Bằng cử nhân 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
058839G Cử nhân Môi trường Bằng cử nhân 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
002153M Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
085097E Thạc sĩ khoa học nông nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
072809G Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
098317B Thạc sĩ quản lý và bảo tồn hệ sinh thái Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
076197J Thạc sĩ môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
092793M Thạc sĩ khoa học môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
096349K Thạc sĩ về gen và sức khỏe Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
092792A Thạc sĩ Địa lý Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
094592D Thạc sĩ Khoa học (Tin sinh học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
094593C Thạc sĩ Khoa học (Khoa học sinh học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
094594B Thạc sĩ Khoa học (Hóa học) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
061121G Thạc sĩ làm vườn đô thị Bằng thạc sĩ (khóa học) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
098316C Thạc sĩ nghiên cứu công nghiệp (Hóa học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
056964G Tiến sĩ Triết học – Khoa học Nông nghiệp Bằng tiến sĩ 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
056958E Tiến sĩ Triết học – Khoa học Bằng tiến sĩ 00116K Đại học Melbourne ( UniMelb )
030479A Cử nhân Thương mại/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
077430G Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085129B Cử nhân Khoa học Đời sống Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
015780K Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
068780E Cử nhân Khoa học (Quốc tế) Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
077431G Cử nhân Khoa học và Kinh doanh Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
080475B Cử nhân Khoa học và Kinh doanh/Cử nhân Luật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085167G Cử nhân Khoa học/Cử nhân Mỹ thuật Bằng cử nhân 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088842G Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088877G Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự)/Cử nhân nghệ thuật Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088866M Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự)/Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088861E Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự)/Cử nhân Luật Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088867K Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự)/Cử nhân Khoa học (Khoa học Máy tính) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088859K Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
088848B Cử nhân Hóa dược (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
080063M Thạc sĩ quản lý môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
107253A Thạc sĩ nghiên cứu công nghiệp Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
059027B Thạc sĩ Triết học – Khoa học Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
000989E Thạc sĩ Khoa học – Khoa học Sinh học – bằng nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
008972E Thạc sĩ Khoa học – Hóa học – bằng nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
000999C Thạc sĩ Khoa học – Vi sinh & Miễn dịch học – theo nghiên cứu Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001045A Tiến sĩ Triết học – Hóa sinh & Di truyền phân tử Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
012441J Tiến sĩ Triết học – Khoa học Sinh học Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
001013J Tiến sĩ Triết học – Công nghệ sinh học Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
079506K Tiến sĩ Triết học – Quản lý Môi trường Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
008976A Tiến sĩ Triết học (Hóa học) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
085793C Tiến sĩ Triết học (Hóa học) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
015804G Tiến sĩ Triết học (Vi sinh và Miễn dịch học) Bằng tiến sĩ 00098G Đại học New South Wales (UNSW)
059879B Cử nhân Công nghệ sinh học Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
0100479 Cử nhân khoa học biển và ven biển Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
059877D Cử nhân Khoa học và Quản lý Môi trường Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
098483K Cử nhân Khoa học và Quản lý Môi trường/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
098539K Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
098543C Cử nhân Khoa học/Cử nhân Luật (Hons) Bằng cử nhân 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
032825E Thạc sĩ Triết học (Khoa học sinh học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
032826D Thạc sĩ Triết học (Hóa học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000851A Tiến sĩ Triết học (Khoa học Sinh học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
000847G Tiến sĩ Triết học (Hóa học) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
045948J Tiến sĩ Triết học (Khoa học Môi trường) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039731K Tiến sĩ Triết học (Miễn dịch học và Vi sinh) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039732J Tiến sĩ Triết học (Khoa học Hàng hải) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
039740J Tiến sĩ Triết học (Quản lý tài nguyên bền vững) Bằng tiến sĩ 00109J Đại học Newcastle ( UoN )
0100492 Cử nhân khoa học nông nghiệp Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
092441B Cử nhân Khoa học Y sinh/Cử nhân Khoa học Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
102788K Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
087882G Cử nhân Khoa học về Ngựa Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
073759D Cử nhân Khoa học Thể dục và Dinh dưỡng Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
001961J Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
013827E Cử nhân Khoa học/Cử nhân Nghệ thuật Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
043735E Cử nhân Khoa học/Cử nhân Báo chí Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
087884F Cử nhân Nông nghiệp bền vững Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
087888B Cử nhân khoa học động vật hoang dã Bằng cử nhân 00025B Đại học Queensland
079390F Cử nhân Khoa học nâng cao (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
081217A Cử nhân Khoa học Nông nghiệp (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
082629F Cử nhân Quản lý Môi trường (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
082619G Cử nhân Khoa học/Cử nhân Luật (Danh dự) Bằng cử nhân danh dự 00025B Đại học Queensland
079381G Thạc sĩ khoa học nông nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
079383E Thạc sĩ khoa học động vật Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
108891G Thạc sĩ tin sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
082610F Thạc sĩ nghiên cứu tin sinh học chuyên sâu Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
082609K Thạc sĩ khoa học bảo tồn Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
084722D Thạc sĩ quản lý môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
082612D Thạc sĩ sinh học phân tử Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
085548E Thạc sĩ nghiên cứu sinh học phân tử mở rộng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
0100695 Thạc sĩ sinh học định lượng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00025B Đại học Queensland
085242A Thạc sĩ Triết học (Nông nghiệp, Khoa học đất đai và thực phẩm, Khoa học thú y) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00025B Đại học Queensland
085243M Thạc sĩ Triết học (Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và Kiến trúc) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00025B Đại học Queensland
085247G Tiến sĩ Triết học (Khoa học Nông nghiệp, Đất đai và Thực phẩm, Khoa học Thú y) Bằng tiến sĩ 00025B Đại học Queensland
085248F Tiến sĩ Triết học (Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và Kiến trúc) Bằng tiến sĩ 00025B Đại học Queensland
022306M Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Khoa học Thể dục và Thể thao) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
000719E Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
000659A Cử nhân Khoa học Nông nghiệp Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
093744A Cử nhân Khoa học/Cử nhân Nghiên cứu Nâng cao Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
0100162 Cử nhân Khoa học/Cử nhân Nghiên cứu Cao cấp (Nông nghiệp) Bằng cử nhân 00026A Đại học Sydney
086400F Thạc sĩ Triết học (Khoa học) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00026A Đại học Sydney
107574F Cử nhân khoa học nông nghiệp Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
107722K Cử nhân khoa học sinh học Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
102861F Cử nhân Khoa học Sinh học và Thạc sĩ Khoa học Sinh học Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
107578B Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
102870E Cử nhân Khoa học Môi trường và Thạc sĩ Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
108367E Cử nhân Khoa học Con người Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
106473H Cử nhân Khoa học Biển và Thạc sĩ Sinh học Biển Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
107482K Cử nhân Khoa học phân tử Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
107481M Cử nhân Khoa học phân tử và Thạc sĩ Tin sinh học Bằng cử nhân 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
074945E Thạc sĩ khoa học nông nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
083855K Thạc sĩ nghệ thuật sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
074948B Thạc sĩ khoa học sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
083859F Thạc sĩ Công nghệ sinh học Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
089267D Thạc sĩ Sinh lý học Thể dục Lâm sàng Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
084737G Thạc sĩ du lịch sinh thái Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
074951G Thạc sĩ khoa học môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
107726F Thạc sĩ về bệnh truyền nhiễm (khóa học hoặc khóa học và luận văn) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
107725G Thạc sĩ Sinh học biển (khóa học hoặc khóa học và luận văn) Bằng thạc sĩ (khóa học) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
078215G Thạc sĩ Triết học (Kinh tế Nông nghiệp, Thực vật Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
024816F Tiến sĩ Triết học (Nông nghiệp) (Kinh tế Nông nghiệp, Khoa học Thực vật & Đất) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
024818D Tiến sĩ Triết học (Nông nghiệp) (Khoa học Động vật) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
013797F Tiến sĩ Triết học (Khoa học) (Địa chất và Địa lý Vật lý) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
003311E Tiến sĩ Triết học (Khoa học) (Y tế) Bằng tiến sĩ 00126G Đại học Tây Úc (UWA)
078920D Cử nhân khoa học y sinh Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
054171A Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
025533J Cử nhân khoa học Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
106359K Cử nhân Khoa học (Khoa học y sinh) Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
106488A Cử nhân Khoa học (Khoa học Môi trường) Bằng cử nhân 00212K Đại học Canberra
017603M Cử nhân Nông nghiệp Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
061313M Cử nhân Nông nghiệp/Cử nhân Kinh doanh Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
108318C Cử nhân Khoa học Động vật Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
030480G Cử nhân Khoa học Môi trường Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
069341J Cử nhân động vật học Bằng cử nhân 00003G Đại học New England
000446C Thạc sĩ Khoa học và Quản lý Môi trường Bằng thạc sĩ (khóa học) 00003G Đại học New England
000450G Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp Bằng thạc sĩ (khóa học) 00003G Đại học New England
000448A Thạc sĩ Khoa học Môi trường (Nghiên cứu) Bằng thạc sĩ (Nghiên cứu) 00003G Đại học New England
012925M Tiến sĩ Triết học (Nông nghiệp) 4 năm Bằng tiến sĩ 00003G Đại học New England
000431K Tiến sĩ Tr